Vinnumarkaðsvefur

Raða eftir

Stafrófsröð (A-Ö)

A1 vottorð

A1 vottorð (áður E 101) segir til um hvaða almannatryggingalöggjöf launþegi / sjálfstætt starfandi einstaklingur fellur meðan á starfstíma erlendis stendur og er sönnun þess að starfsmaður falli undir tryggingalöggjöf þess lands sem gefur út vottorðið.

Ákvörðun um áframhaldandi aðild að almannatryggingakerfi heimalands felur í sér að einstaklingur er sjúkra- og slysatryggður og safnar lífeyrisréttindum í heimalandi.

Einstaklingur sækir um A1 vottorð ef hann er sendur af vinnuveitanda til að starfa tímabundið í öðru EES-landi, ætlar að starfa sjálfstætt í öðru EES-landi eða starfa í fleiri en einu EES-landi.

Sjá nánar á vef Tryggingastofnunar .

Aðilaskipti að fyrirtækjum

Hvaða eru aðilaskipti? Með aðilaskiptum er átt við yfirtöku / samruna fyrirtækja eða framsal hluta atvinnurekstrar (efnahagslegrar einingar sem heldur einkennum sínum) frá einum vinnuveitanda til annars, sbr. lög nr. 72/2002 um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum.

Hvaða reglur gilda við aðilaskipti?

Við aðilaskipti tekur nýr vinnuveitandi yfir réttindi og skyldur samkvæmt ráðningarsamningum starfsmanna.

Nýjum vinnuveitanda er skylt að virða áfram launakjör og starfsskilyrði samkvæmt kjarasamningi með sömu skilyrðum og giltu fyrir framseljanda þar til kjarasamningi verður sagt upp eða hann rennur út eða þar til annar kjarasamningur öðlast gildi eða kemur til framkvæmda.

Þá er eldri vinnuveitanda óheimilt að segja starfsmanni upp störfum fyrir aðilaskiptin og nýjum vinnuveitanda eftir þau nema efnahagslegar, tæknilegar eða skipulagslegar ástæður séu fyrir hendi sem hafa í för með sér breytingar á starfsmannahaldi fyrirtækis.

Aðvörun

Skrifleg áminning er almennt forsenda þess að vinnuveitanda sé heimilt að rifta ráðningarsambandi án greiðslu launa á samningsbundnum uppsagnarfresti. Með áminningu er starfsmanni gerð grein fyrir brotinu og gefinn kostur á að bæta ráð sitt.

Sjá nánar um áminningu, form og efni, á vinnumarkaðsvefnum undir riftun (fyrirvaralaus uppsögn).

Afturköllun uppsagnar

Uppsögn er bindandi frá þeim tíma sem hún er komin til móttakanda, eða hann á þess kost að kynna sér efni hennar. Uppsögn verður því ekki dregin einhliða til baka.

Sé uppsögn dregin til baka er í raun um tilboð að ræða um áframhaldandi vinnu. Gagnaðila er þá frjálst að samþykkja eða hafna slíku tilboði.

Afþreyingar- og ferðaþjónusta, samningur SA og VR/LÍV

Sérkjarasamningur SA og VR/LÍV gildir um samsett störf (afgreiðslu- ogþjónustustörf) hjá afþreyingar- og ferðaþjónustufyrirtækjum, þar sem starfsmenn sinna jafnt afgreiðslu, bókunum, símaþjónustu og sambærilegum verkefnum, samsett störf. Störf sem falla undir samning þennan eru m.a. afgreiðsla í hvalaskoðunarfyrirtækjum, ferjum, bílaleigum, söfnum, leikhúsum, hópferðabifreiðum og sala á ferðum inni á hótelum. Annar sérkjarasamningur SA og VR/LÍV gildir um gestamóttöku. Báðir þessir samningar eru hluti aðalkjarasamnings SA og VR/LÍV og má finna á bls. 81 - 87 í 2019 útgáfu kjarasamningsins.

Akkorð

Akkorð er vinna þar sem greiðsla tekur einungis mið af afköstum og er þá ekki greitt tímakaup. Dæmi um akkorð er ""mæling"" byggingamanna og ýmsir sérsamningar vegna verkafólks við beitningu og löndun á fiski. Ef samið er við verkafólk um vinnu í akkorði, sbr. 2. mgr. greinar 14.1. í kjarasamningi SA og SGS/Eflingar, skal fylgt gildandi kjarasamningi aðildarfélags SGS sem um slíka vinnu gildir eða ráðningarsamningur borinn undir stéttarfélag til samþykktar, sbr. 7. gr. laga nr. 80/1938. Sérákvæði gilda um ákvæðisvinnu við ræstingarstörf skv. 22. kafla kjarasamnings SA og SGS/Eflingar.

Akstur í þágu vinnuveitanda

Ef starfsmaður leggur til eigin bifreið vegna aksturs í þágu atvinnurekanda ber að greiða honum akstursgjald eða semja með öðrum hætti um endurgjald fyrir notkun bifreiðar, s.s. ökutækjastyrk.

Akstur til og frá vinnu

Sjá Ferðir til og frá vinnu .

Aksturs- og hvíldartími ökumanna

Sérstakar reglur gilda um aksturs- og hvíldartíma ökumanna sem aka vöru- og farþegabifreiðum skv. reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og eftirlit.

Akstursgjald

Með akstursgjaldi er almennt átt við það gjald sem greitt er starfsmanni vegna notkunar hans á eigin bifreið við starf sitt í þágu vinnuveitanda. Greitt er skv. km.gjaldi ferðakostnaðarnefndar ríkisins. Í einstökum kjarasamningum geta verið frávik frá þessari reglu.

Upplýsingar um akstursgjald og dagpeninga vegna ferðalaga er að finna á vef Stjórnarráðsins .

Aksturskostnaður

Aksturskostnaður, þ.e. kostnaður starfsmanns vegna notkunar eigin bifreiðar í þágu vinnuveitanda, er greiddur skv. akstursbók / akstursskýrslu eða sem föst fjárhæð á mánuði á grundvelli notkunarsamnings. Sjá dæmi um notkunarsamning undir eyðublöð hér á vinnumarkaðsvefnum.

Aksturskostnaður skv. akstursbók er almennt greiddur skv. kílómetragjaldi sem ákvarðað er af ferðakostnaðarnefnd ríkisins . Kjarasamningar geta vikið frá þeirri reglu, t.d. kveðið á um fast gjald, lágmarksgreiðslu eða heimild til að semja á annan hátt.

Andlát starfsmanns

Ráðningarsamband slitnar
Ef starfsmaður andast slitnar ráðningarsambandið frá sama degi. Fer þá fram uppgjör launa eins og almennt er gert við starfslok.

Í kjarasamningi SA og verkstjóra eru þó sérákvæði um greiðslu launa eftir andlát í allt að þrjá mánuði. Sjá nánar 14. kafla kjarasamningsins.

Dánarbú tekur við réttindum
Við andlát verður til dánarbú sem tekur við öllum réttindum og skyldum hins látna. Því er vinnuveitanda óheimilt að greiða launin til maka eða annarra erfingja starfsmannsins.

Andlát af völdum slyss í starfi
Ef starfsmaður deyr af völdum slyss í starfi er eðlilegt að til skoðunar komi, í samráði við vátryggingafélag atvinnurekanda, að greiða áfram laun enda komi þær greiðslur til frádráttar dánarbótum eða eftir atvikum skaðabótum á grundvelli vátryggingar.

Annað hjálparefni um persónuvernd

Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þess hafa haldið málstofur og gefið út eftirfarandi fræðsluefni um persónuvernd:

Apótek, kjarasamningar SA við VR/LÍV og LFÍ

Samtök atvinnulífsins gera tvo kjarasamninga sem ná til starfsfólks apóteka.

Kjarasamningur SA og Lyfjafræðingafélags Íslands er ótímabundinn kjarasamningur sem nær til lyfjafræðinga. Samningurinn er án launataxta og launabreytinga og byggja launakjör lyfjafræðinga á því sem um semst á markaði.

Kjarasamningur SA og VR/LÍV nær til afgreiðslufólks og lyfjatækna í apótekum. Í sérkjarasamningi sem fylgir kjarasamningum (bls. 80 í 2019 útgáfu) er kveðið á um launataxta lyfjatækna en um laun afgreiðslufólks og lyfjatæknanema fer skv. aðalkjarasamningi. Einnig er kveðið á um skófatnað / skópeninga þar sem krafist er sérstaks skófatnaðar við vinnu.

Atvinnuleyfi

Um atvinnuréttindi útlendinga á Íslandi gilda lög nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga og reglugerð nr. 339/2005 um atvinnuréttindi útlendinga . Um réttindi útlendinga til að dveljast hér á landi gilda lög nr. 80/2016 um útlendinga.

Atvinnurekandi sem vill ráða til starfa útlending sem er ríkisborgari frá ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins, EFTA-ríkis eða Færeyja skal sækja um og vera búinn að fá útgefið atvinnuleyfi áður en útlendingur hefur störf.

Samkvæmt lögum um atvinnuréttindi útlendinga eru til staðar 7 ólíkar tegundir af tímabundnum atvinnuleyfum, en þau eru:

 • Tímabundið atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar
 • Tímabundið atvinnuleyfi vegna skorts á vinnuafli
 • Tímabundið atvinnuleyfi fyrir íþróttafólk
 • Tímabundið atvinnuleyfi vegna sérstakra ástæðna
 • Tímabundið atvinnuleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar
 • Tímabundið atvinnuleyfi vegna náms
 • Tímabundið atvinnuleyfi vegna sérhæfðra starfsmanna á grundvelli þjónustusamnings eða samstarfssamnings um kennslu-, fræði- eða vísindastörf.

Sjá nánar um atvinnuleyfi á heimasíðu Vinnumálastofnunar .

Atvinnuleyndarmál / viðskiptaleyndarmál

Um viðskiptaleyndarmál gilda lög nr. 131/2020.

Lögin gilda um vernd gegn ólögmætri öflun, notkun og afhjúpun viðskiptaleyndarmála.

Hvað er viðskiptaleyndarmál?
Viðskiptaleyndarmál eru upplýsingar sem:
a. eru leyndarmál í þeim skilningi að þær eru ekki, sem heild eða í samskipan og samsetningu einstakra hluta þeirra, almennt þekktar eða auðvelt að nálgast meðal aðila í hópum sem venjulega fjalla um þá tegund upplýsinga sem um er að ræða,
b. hafa viðskiptalegt gildi vegna þess að þær eru leyndarmál,
c. einstaklingur eða lögaðili ræður löglega yfir og hefur gert eðlilegar ráðstafanir eftir aðstæðum til að halda leyndum.

Óheimilt að hagnýta viðskiptaleyndarmál
Starfsmanni er óheimilt að afla, nota eða afhjúpa viðskiptaleyndarmál.

Sjá nánar um viðskiptaleyndarmál í samnefndum lögum .

Atvinnuleysistryggingasjóður

Atvinnuleysistryggingasjóður er sjóður sem fjármagnaður er með atvinnuleysistryggingagjaldi og hefur það hlutverk að tryggja launamönnum og sjálfstætt starfandi einstaklingum tímabundna fjárhagsaðstoð meðan þeir eru að leita sér að nýju starfi eftir að hafa misst fyrra starf sitt, sbr. lög nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar.

Atvinnurekendur greiða sérstakt atvinnutryggingagjald sem innheimt er með almennu tryggingagjaldi, sbr. lög nr. 113/1990 .

Atvinnusjúkdómur

Með hugtakinu atvinnusjúkdómur er átt við sjúkdóm, sem á frumorsakir sínar að rekja til starfs viðkomandi.

Sérstakur 3 mánaða dagvinnulaunaréttur stofnast skv. kjarasamningum og lögum nr. 19/1979 vegna staðfestra atvinnusjúkdóma.

Vinnuveitandi getur þar að auki orðið skaðabótaskyldur vegna tjóns sem starfsmaður verður fyrir af völdum ófullnægjandi og skaðlegs vinnuumhverfis.

Sjá nánar um atvinnusjúkdóma .

Atvinnutengdur sjúkdómur

Hugtakið atvinnutengdur sjúkdómur er skilgreint svo í reglugerð um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma, nr. 540/2011 :

Sjúkdómur eða sjúkdómsástand sem kemur fram, versnar eða ágerist vegna vinnu eða aðstæðna í starfsumhverfi en telst þó ekki orsakast beint af vinnu eða aðstæðum í starfsumhverfi.

Ekki stofnast sérstakur veikindaréttur vegna atvinnutengdra sjúkdóma eins og gildir um atvinnusjúkdóma, sjá Atvinnusjúkdómur .

Sjá nánar um atvinnutengda sjúkdóma.

Atvinnutryggingagjald

Tryggingagjald samkvæmt lögum um tryggingagjald nr. 113/1990 skiptist í almennt tryggingagjald og atvinnutryggingagjald. Atvinnutryggingagjaldi er ætlað að standa straum af útgjöldum Atvinnuleysistryggingasjóðs.

Auglýsing starfa

Ekki er skylt að auglýsa laus störf á almennum vinnumarkaði.

Ef starf er hins vegar auglýst verður auglýsing að vera hlutlaus gagnvart kyni umsækjanda nema gild rök mæla með því að einungis sé auglýst eftir öðru kyninu, sbr. 3. mgr. 19. gr. jafnréttislaga nr. 150/2020 .

Sjá nánar um auglýsingar vegna starfa og upplýsingagjöf um laus störf innan fyrirtækis í umfjöllun um ráðningar starfsmanna hér á vinnumarkaðsvefnum.

Auglýsingar, val og skorður

Áður en ráðningarferli hefst þurfa vinnuveitendur að ákveða hvort auglýsa eigi starf eða leita annarra leiða við leit að nýjum starfsmanni. Einnig þarf vinnuveitandi að þekkja þau lög, reglur og kjarasamninga sem um starfið gilda:

Ábyrgðartrygging

Frjálsri ábyrgðartryggingu atvinnurekanda er ætlað að mæta skaðabótaábyrgð sem fellur á hann vegna tjóns þriðja aðila og er því ein af þeim mikilvægu tryggingum sem atvinnurekendur kaupa vegna starfsemi sinnar.

Atvinnurekanda er hins vegar skylt að kaupa slysatryggingu vegna launþega sinna á grundvelli ákvæða kjarasamninga um dánar-, slysa- og örorkutryggingar. Sjá nánar um slysatryggingar .

Ábyrgðasjóður launa

Ábyrgðasjóður launa ábyrgist við gjaldþrot vinnuveitanda greiðslu krafna um vangoldin laun, bætur vegna slita á ráðningarsamningi, orlof, bætur vegna vinnuslysa og lífeyrissjóðsiðgjöld.

Ábyrgð sjóðsins er háð því skilyrði að krafa sé viðurkennd sem forgangskrafa skv. 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991. Um Ábyrgðasjóð launa gilda lög nr. 88/2003 .

Áfengismeðferð

Sjá hér um áfengismeðferð.

Ákvæðisvinna við ræstingar

Um ákvæðisvinnu við ræstingar er fjallað í 22. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar.

Ákvæðisvinna

Í nokkrum kjarasamningum hefur verið samið um fyrirkomulag ákvæðisvinnu.

Hvað er ákvæðisvinna?
Ákvæðisvinna er samheiti fyrir bónus og premíulaunuð störf.

Með bónus er átt við afkastatengt launakerfi sem kemur til viðbótar umsömdu tímakaupi og hækkar í hlutfalli við afköst umfram lágmarksviðmið.

Með premíu er átt við umsamda upphæð á framleidda einingu til viðbótar umsömdu tímakaupi.

Heimilt að semja um ákvæðisvinnu
Atvinnurekanda er heimilt að semja við starfsmann um ákvæðisvinnu, þótt ekki sé kveðið á um hana í kjarasamningi. Laun starfsmanns geta þó í þeim tilvikum aldrei verið lægri en samkvæmt kjarasamningi.

Akkorð
Til aðgreiningar frá ákvæðisvinnu er akkorð, þ.e. vinna þar sem greiðsla tekur einungis mið af afköstum. Þá er ekki greitt tímakaup. Dæmi um akkorð er „mæling“ byggingamanna.

Áminning

Skrifleg áminning er almennt forsenda þess að vinnuveitanda sé heimilt að rifta ráðningarsambandi án greiðslu launa á samningsbundnum uppsagnarfresti. Með áminningu er starfsmanni gerð grein fyrir brotinu og gefinn kostur á að bæta ráð sitt.

Sjá nánar um áminningu, form og efni, á vinnumarkaðsvefnum undir riftun (fyrirvaralaus uppsögn).

Áttin

Áttin er vefgátt, sem greiðir leið fyrirtækja að umsóknum að starfsmenntasjóðum og fræðslustofnunum og gerir fyrirtækjum kleift að sækja um styrki fyrir sitt starfsfólk þótt það eigi aðild að mismunandi fræðslusjóðum.

Sjóðirnir sem standa að Áttinni eru IÐAN fræðslusetur, Landsmennt, Menntasjóður Verkstjórasambandsins og SA, Rafiðnaðarskólinn, Starfsafl, Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks og Starfsmenntasjóður verslunarinnar.

Ætla má að sjóðirnir nái til um 110-120 þúsund starfsmanna á almenna vinnumarkaðnum eða um 75-80% starfsmanna á þeim vinnumarkaði.

Sjá nánar á vef Áttarinnar.

Áunnin réttindi vegna starfa erlendis

Starfsmenn geta flutt með sér áunnin réttindi vegna starfa erlendis verði starfið talið sambærilegt.

Starfsmenn þurfa að færa sönnur á starfstíma með vottorði frá fyrri vinnuveitanda.

Sjá ákvæði um áunnin réttindi í kafla kjarasamninga um uppsagnarfrest og endurráðningu.

Áunnin réttindi

Endurráðning til sama vinnuveitanda
Í kjarasamningum er tryggt að starfsmaður haldi áunnum réttindum sínum við endurráðningu til sama vinnuveitanda, s.s. rétti til orlofs og launa í veikindum.

Almennt haldast öll réttindi við endurráðningu innan árs og í allt að fimm ár frá starfslokum.

Ákvæði kjarasamninga um áunnin réttindi ná til lágmarkskjara og réttinda skv. kjarasamning en ekki yfirborgana og viðbótarkjara skv. ráðningarsamningi. Atvinnurekanda er heimilt við endurráðningu að bjóða starfsmanni kjör án yfirborgunar sem starfsmaður naut á fyrra starfstímabili, sbr. dóm Félagsdóms í máli nr. 5/2001.

Sama starfsgrein
Í vissum tilvikum geta starfsmenn flutt réttindi milli vinnuveitenda í sömu starfsgrein.

Reglur um áunnin réttindi eru mismunandi milli kjarasamninga og því nauðsynlegt að kanna hvernig þeim er háttað í hverju tilfelli.

Samfellt starf
Ef tiltekin réttindi skv. kjarasamningi miðast við árafjölda í „samfelldu starfi“ þá eru starfstímabil ekki lögð saman við mat á réttindum, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 381/2010 .

Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað

Það er skylda fyrirtækja að tryggja góðan aðbúnað á vinnustað, heilsusamlegt og öruggt vinnuumhverfi. Í því felst meðal annnars að greina þá áhættuþætti sem falist geta í vinnuumhverfinu og framkvæma skriflegt áhættumat.

Bakvaktir

Þegar vinnuveitandi setur á bakvakt skal starfsmaður vera reiðubúinn að sinna útkalli.

Bónus – yfirborgun

Samningur atvinnurekanda og starfsmanns um laun umfram lágmark kjarasamninga getur m.a. falið í sér sérgreiðslu, launaauka. Mikilvægt er að framsetning yfirborgunar sé rétt svo ekki komi til ágreinings síðar og mikilvægt að atvinnurekandi kynni sér leiðbeiningar SA hér á vefnum undir yfirborgun / bónus .

Bónus í fiskvinnslu

Þegar unnið er við framleiðslu og tengd störf í fiskvinnslufyrirtækjum, skv. grein 18.4.1 í kjarasamningi SA og SGS/Eflingar og við lifrarniðursuðu eru greiddar afkastatengdar álagsgreiðslur, svo sem hópbónus eða einstaklingsbónus. Í kjarasamningnum eru einnig ákvæði um lágmarksbónus á greidda klukkustund ef ekki hefur verið tekið upp bónuskerfi á grundvelli rammasamkomulags um hóplaunakerfi.

Brottfall veikindaréttar

Þótt starfsmaður sé sannarlega óvinnufær vegna veikinda eða slyss og uppfyllir að öðru leyti almennar reglur um rétt til launa í veikindum þá geta sérstök atvik eða ráðningarslit haft þau áhrif að launaréttur hans fellur niður.

Brotthlaup úr starfi

Fari starfsmaður úr starfi án þess að virða samningsbundinn uppsagnarfrest sinn og án samþykkis vinnuveitanda hefur hann gerst sekur um brotthlaup úr starfi og getur orðið bótaskyldur gagnvart vinnuveitanda sínum.

Bundin séreign

Í kjarasamningi SA og ASÍ frá 2016 um hækkun framlags atvinnurekenda í lífeyrissjóð úr 8% í 11,5% er gert ráð fyrir að starfsmaður geti valið að viðbótin renni í tilgreinda séreign. Sjá m.a. nánar á vef Landssambands lífeyrissjóða . Tilgreind séreign var í upphafi nefnd "bundin séreign" en þar sem það heiti var þegar í notkun hjá lífeyrissjóðum utan samningssviðs SA og ASÍ þá var tekið upp heitið "tilgreind séreign".

Byggingamenn, iðnmenntaðir

Byggingamenn er almennt notað um iðnmenntaða starfsmenn í byggingagreinum s.s. húsasmiði, múrara, pípara og málara. Kjarasamningar SA og stéttarfélaga iðnaðarmanna hafa að geyma launataxta vegna iðnaðarmanna með sveinspróf og svo aðra vegna iðnaðarmanna sem hafa fengið iðnréttindi viðurkennd hér á landi en þó ekki til jafngildis sveinsprófi. Gæta þarf að viðurkenningu starfsréttinda og rétti til framgangs milli launaflokka þegar erlendir iðnaðarmenn eiga í hlut.

Byggingaverkamenn

Um kjör verkamanna í byggingastörfum fer skv. 15. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar.

Bætur vegna tjóns á fatnaði og munum

Tjón á algengum, nauðsynlegum fatnaði og munum sem verður sannanlega við framkvæmd vinnu starfsmanna skal bætt skv. mati.

Slíkt tjón er ekki bætt ef það má sannanlega rekja til gáleysis eða hirðuleysis starfsmanns.

Við mat á fjárhæð bóta þykir rétt að afla upplýsinga um hvað sambærilegur fatnaður eða munur (hlutur) kostar nýr að teknu tilliti til afskrifta ef um gamlan hlut er að ræða.

Það er á ábyrgð starfsmanns ef hann notar dýra muni og fatnað sem ekki eru algengir eða nauðsynlegir.

Covid 19 og sóttkví

Hinn 11. febrúr 2022 var sóttkví afnumin. Þeir sem hafa greitt laun í sóttkví starfsmanna fram að þeim tíma en eiga eftir að sækja um endurgreiðslu hafa fram til 31. mars 2023 til að sækja um endurgreiðslu.

Daglaun (hálf, heil)

Í kjarasamningi SA og Starfsgreinasambandsins/Eflingar (gr. 1.9.) er kveðið á um að fyrir hvern byrjaðan vinnudag greiðast hálf daglaun og full daglaun sé unnið meira en hálfan daginn og gildir það jafnt virka daga sem og um helgar.

Samkvæmt kjarasamningi SA og Starfsgreinasambandsins greiðast heil dagvinnulaun ef unnið er bæði fyrir og eftir hádegi.

Ákvæðið á einungis við um tilfallandi vinnu og kemur því ekki í veg fyrir að samið sé við starfsmann um skemmri fastan vinnutíma.

Sambærilegt ákvæði er ekki í veitingasamningi SA og SGS/Eflingar.

Dagpeningar á ferðalögum

Þegar starfsmenn eru á ferðum erlendis á vegum atvinnurekanda er útlagður kostnaður greiddur samkvæmt reikningi og reglum atvinnurekanda þar um eða með dagpeningum sem ákvarðaðir eru af Ferðakostnaðarnefnd ríkisins. Einnig er mögulegt að greiða gistingu sérstaklega og dagpeninga vegna annars kostnaðar. Gisting og uppihald innanlands er almennt greitt skv. reikningi en einnig eru ákvæði í kjarasamningum iðnaðarmanna og verkafólks um fæðisgjald ef fæði er ekki lagt til við vinnu utan flutningslínu.

Dagvinna og deilitölur

Flestir launamenn eru ráðnir til að vinna dagvinnu, fulla dagvinnu eða að hluta. Ákvæði um dagvinnu má almennt finna í 2. kafla almennra kjarasamninga SA.

Desemberuppbót 2023

Desemberuppbót fyrir árið 2023 er kr. 103.000 fyrir fullt starf í öllum aðalkjarasamningum SA og greiðist eigi síðar en 15. desember.

Eftir- og yfirvinna verslunarmanna

Í kjarasamningi verslunarmanna er gerður greinarmunur á eftirvinnukaupi og yfirvinnukaupi.

Einelti, áreitni og ofbeldi

Á atvinnurekandum hvíla ríkar skyldur til að vinna gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustað. Slík vinna er hluti af áhættumati á félagslegu vinnuumhverfi.

Endurkröfuréttur

Vinnuveitendur sem greiða starfsmönnum sínum laun í veikinda- og slysatilfellum kunna að eiga rétt á dagpeningagreiðslum frá slysatryggingum almannatrygginga eða tryggingafélagi fyrirtækis eða átt endurkröfurétt á tjónvald eða tryggingafélag hans.

Endurmenntunargjald

Í flestum kjarasamningum hefur verið samið um greiðslu vinnuveitanda í starfs- og endurmenntunarsjóði. Gjaldið nemur 0,3% af launum hjá verkafólki og afgreiðslu- og skrifstofufólki en er hærra hjá iðnaðarmönnum. Er öllum vinnuveitendum skylt að greiða þetta gjald, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980. Ekki er greitt starfsmenntagjald skv. kjarasamningi SA og Félags lykilmanna.

Fyrirtæki og launþegar geta sótt um framlög úr sjóðunum og er það gert á www.attin.is .

Sjá nánar um starfsmenntun á vinnumarkaðsvef .

Endurráðning

Endurráðning til sama vinnuveitanda
Í kjarasamningum er tryggt að starfsmaður haldi áunnum réttindum sínum við endurráðningu til sama vinnuveitanda, s.s. rétti til orlofs og launa í veikindum.

Almennt haldast öll réttindi við endurráðningu innan árs og í allt að fimm ár frá starfslokum.

Ákvæði kjarasamninga um áunnin réttindi ná til lágmarkskjara og réttinda skv. kjarasamning en ekki yfirborgana og viðbótarkjara skv. ráðningarsamningi. Atvinnurekanda er heimilt við endurráðningu að bjóða starfsmanni kjör án yfirborgunar sem starfsmaður naut á fyrra starfstímabili, sbr. dóm Félagsdóms í máli nr. 5/2001.

Sama starfsgrein
Í vissum tilvikum geta starfsmenn flutt réttindi milli vinnuveitenda í sömu starfsgrein.

Reglur um áunnin réttindi eru mismunandi milli kjarasamninga og því nauðsynlegt að kanna hvernig þeim er háttað í hverju tilfelli.

Samfellt starf
Ef tiltekin réttindi skv. kjarasamningi miðast við árafjölda í „samfelldu starfi“ þá eru starfstímabil ekki lögð saman við mat á réttindum, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 381/2010 .

Evrópsk samstarfsráð

Markmið laga nr. 61/1999 um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum er að bæta rétt starfsmanna til upplýsinga og samráðs í fyrirtækjum eða fyrirtækjasamstæðum er starfa í a.m.k. tveimur ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu.

Til hverra ná lögin?
Lögin taka til fyrirtækja og fyrirtækjasamstæðna sem hafa a.m.k. 1.000 starfsmenn í ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu og eru með fyrirtæki / starfstöðvar í a.m.k. tveimur EES-ríkjum og hafa a.m.k. 150 starfsmenn í hvoru þeirra.

Samstarfsráð
Fyrirtækjum sem lögin taka til skulu stofna samstarfsráð, með fulltrúum starfsmanna eða setja reglur í hverju fyrirtæki og hverri fyrirtækjasamstæðu um upplýsingamiðlun og samráð eftir því sem nánar er kveðið á um í lögunum.

Fast vikukaup

Í kjarasamningum SA og SGS/Eflingar, gr. 1.11, er kveðið á um svokallað fast vikukaup.

Í kjarasamningunum segir að hafi starfsmaður unnið fulla dagvinnu hjá sama vinnuveitanda eða í sömu starfsgrein samfellt í einn mánuð eða lengur skuli honum greitt óskert (fast) vikukaup þannig að samningsbundnir frídagar sem falla á mánudaga til og með föstudaga séu greiddir.

Þegar starfsmaður hefur öðlast rétt til óskerts vikukaups, skal greiða honum kaup fyrir virka daga, sem vinna fellur, niður nema óviðráðanlegar ytri aðstæður séu fyrir hendi. Sjá einnig 18. kafla kjarasamnings SA og SGS/Eflingar um kauptryggingu fiskvinnslufólks.

Fatapeningar

Þar sem krafa er gerð um sérstakan vinnufatnað leggur vinnuveitandi til slíkan fatnað eða greiðir fatapeninga.

Sérstakar reglur gilda um persónuhlífar, þ.e. nauðsynlegan öryggis – og hlífðarfatnað skv. vinnuverndarlögum og reglugerð um notkun persónuhlífa .

Fatnaður sem vinnuveitandi leggur til er hans eign.

Ferðakostnaðarnefnd ríkisins

Ferðakostnaðarnefnd ríkisins er opinber nefnd sem ákvarðar akstursgjald ríkisstarfsmanna vegna notkunar á eigin bifreið í þágu vinnuveitanda og dagpeninga vegna ferðakostnaðar.

Sjá frekari umfjöllun um Ferðakostnaðarnefnd ríkisins á vef Stjórnarráðsins .

Í flestum kjarasamningum SA er byggt á þessu akstursgjaldi.

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónustan hefur verið í miklum vexti og kjarasamningar ekki að öllu leyti náð að fylgja örri þróun, breyttu skipulagi vinnutíma og nýjum störfum sem hafa orðið til. Það hefur gert auknar kröfur til atvinnurekenda að þeir geri skýra ráðningarsamninga þar sem m.a. tekin er afstaða til þess hvaða kjarasamningur gildir um starfið.

Ferðir til og frá vinnu

Við ráðningu skuldbindur starfsfólk sig til að vinna í þjónustu vinnuveitandans. Höfuðskylda starfsfólks er að koma sér til og frá vinnu, þ.e. ráðningarstaðar á eigin kostnað og í eigin tíma og vinna það verk sem hann hefur ráðið sig til samviskusamlega.

Ef starfsmaður þarf aftur á móti að koma sér til og/eða frá vinnu á tíma sem strætisvagnar ganga ekki gildir almennt sú regla að atvinnurekandi bjóði upp á ferðir eða greiði ferðakostnað. Ákvæði þessi eru mismunandi eftir kjarasamningum og greiðslur háðar því að almenningssamgöngur séu í boði á viðkomandi svæði.

Ferðir utan strætisvagnatíma

Ef starfsmaður þarf að koma sér til og/eða frá vinnu á tíma sem strætisvagnar ganga ekki gildir almennt sú regla að atvinnurekandi bjóði upp á ferðir eða greiði ferðakostnað. Ákvæði þessi eru mismunandi eftir kjarasamningum og greiðslur háðar því að almenningssamgöngur séu í boði á viðkomandi svæði.

Félagafrelsi

Í félagafrelsi felst rétturinn til þess að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi og ganga í félög, án sérstaks leyfis stjórnvalda. Félagafrelsi er verndað af 74. gr. Stjórnararskrárinnar, 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 5. gr. Félagssáttmála Evrópu.

Félagafrelsi greinist í jákvætt félagafrelsi og neikvætt félagafrelsi. Jákvætt félagafrelsi verndar réttinn til þess að stofna eða ganga í félag. Neikvætt félagafrelsi verndar réttinn til þess að standa utan félaga og ganga úr félögum óhindrað.

Félagsdómur

Félagsdómur er sérdómstóll sem starfar á grundvelli laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur.

Verkefni dómsins er að dæma í ágreiningsmálum sem rísa á milli samningsaðila vegna brota á lögunum, brota á kjarasamningum og um gildi og túlkun kjarasamninga.

Dómar Félagsdóms eru endanlegir og verður ekki áfrýjað nema sektardómum.

Í Félagsdómi eiga sæti fimm menn sem skipaðir eru til þriggja ára. Sjá nánar um Félagsdóm á heimasíðu dómsins.

Félagslegt vinnuumhverfi

Það er skylda fyrirtækja að tryggja góðan aðbúnað á vinnustað, heilsusamlegt og öruggt vinnuumhverfi. Í því felst meðal annnars að greina þá áhættuþætti sem falist geta í vinnuumhverfinu og framkvæma skriflegt áhættumat. Flestir tengja slíkt áhættumat við hættur tengdar slysum og líkamlegu heilsutjóni, til dæmis vegna véla og hættulegra efna. Minni áhersla hefur verið lögð á þær hættur sem steðja að starfsfólki í félagslega vinnuumhverfinu en rannsóknir sýna að áhættumat á félagslegu umhverfi vinnustaða er ábótavant á íslenskum vinnumarkaði.

Fiskeldi

Verkafólk sem starfar við fiskeldi fellur undir 19. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar. Kaflinn nær til allra starfa við fiskeldi, þar með talinna starfa við klak, seiða- og matfiskeldi, vinnu við fóðurgerð, slátrun, pökkun og í frystigeymslu þegar þetta er hluti af staðbundnum störfum tengdum aðalafurðinni.

Fiskvinnslufólk

Fiskvinnslufólk fellur undir 18. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar. Ýmis sérákvæði gilda um fiskvinnslufólk, m.a. ákvæði um afkastatengdrar álagsgreiðslur, kauptryggingu og viðbrögð við hráefnisskorti.

FIT – almennur kjarasamningur

FIT - Félag iðn- og tæknigreina er eitt aðildarfélaga Samiðnar og taka flestir félagsmenn kjör eftir almennum kjarasamningi SA og Samiðnar . FIT á einnig aðild að kjarasamningum vegna einstaka starfshópa, s.s. bifvélavirkja hjá aðildarfyrirtækjum BGS, pípulagningamanna hjá aðildarfyrirtækjum Félags pípulagningameistara og snyrtifræðinga.

FIT – kjarasamningur snyrtifræðinga

Snyrtifræðingar taka kjör samkvæmt kjarasamningi SA og FIT vegna snyrtifræðinga .

Fjarlausnir

Í kjarasamningum SA og félaga iðnaðarmanna eru ákvæði um þjónustu utan bakvakta með fjarlausnum og símhringingum, sbr. m.a. gr. 2.6. í kjarasamningi RSÍ, gr. 2.12. í kjarasamningi VM og gr. 2.11. í kjarasamningi Samiðnar. Gert er ráð fyrir að samið sé um þóknun sem tekur m.a. mið af tíðni, vinnuframlagi, viðbragðskröfu og á hvaða tíma sólarhrings vænta má að veita þurfi þjónustuna.

Fjarvinna

Fjarvinna er form hvað varðar skipulag og/eða framkvæmd vinnu með notkun upplýsingatækni innan ramma ráðningarsamnings eða í ráðningarsambandi þar sem vinna sem einnig væri hægt að inna af hendi í starfsstöð vinnuveitanda er unnin reglulega utan þeirrar starfsstöðvar.

Hér á vinnumarkaðsvefnum er að finna svör við algengum spurningum um fjarvinnu.

Fjarvinna

Í kórónuveirufaraldrinum færðist það í vöxt að fólk færi að vinna utan fastrar starfsstöðvar, oftast heiman frá. Fjarvinna er vinnufyrirkomulag sem var vel þekkt fyrir kórónuveirufaraldurinn þótt það hafi fremur heyrt til undantekninga að fólk ynni skipulagt utan fastrar starfsstöðvar.

Fjölbreytileiki

Mikil gróska er á íslenskum vinnumarkaði og fjölbreytileiki eykst með ári hverju. Fjölbreytileikinn speglast m.a. í kyni starfsfólks, hlutlausri skráningu kyns starfsfólks, starfsfólki af erlendum uppruna, starfsfólki með fötlun eða skerta starfsgetu, aldri og kynhneigð. Samtök atvinnulífsins fara ekki varhluta af áhrifum fjölbreytileikans á almennum vinnumarkaði og mikilvægi þess að hlúa að honum. SA leggja sín lóð á vogarskálarnar með greiningu á stöðunni, átaksverkefnum og stöðugu samtali við atvinnulífið.

Fjölskylduábyrgð

Samkvæmt lögum um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, nr. 27/2000 er óheimilt að segja starfsmanni upp störfum eingöngu vegna fjölskylduábyrgðar sem hann ber.

Hvað er fjölskylduábyrgð?
Með fjölskylduábyrgð er átt við skyldur starfsmanns gagnvart börnum, maka eða nánum skyldmennum sem búa á heimili hans og greinilega þarfnast umönnunar hans eða forsjár, svo sem vegna veikinda eða fötlunar.

Leyfi frá störfum
Í kjarasamningum eru ákvæði um rétt starfsmanns til leyfis frá störfum þegar um óviðráðanlegar ytri aðstæður og brýnar fjölskylduástæður er að ræða vegna sjúkdóms eða slyss sem krefjast tafarlausrar nærveru starfsmanns. Starfsmaður á ekki rétt á launum frá atvinnurekanda í þessum tilvikum, sbr. þó ákvæði um veikindi barna undir 13 ára aldri.

Flutningslína

Í kjarasamningum eru ákvæði um skyldur atvinnurekanda þegar hann sendir starfsmann út fyrir skilgreint starfssvæði, út fyrir "flutningslínu". Fylgir því jafnan greiðsla ferðatíma og fæðis. Á höfuðborgarsvæðinu er jafnan miðað við landfræðilega skilgreiningu hjá iðnaðarmönnum en leiðakerfi almenningsvagna hjá verkafólki. Annars staðar er miðað við tiltekinn km.fjölda. Ákvæði þessi eiga ekki við þegar starfsmaður er ráðinn til að mæta á vinnustað utan flutningslínu.

Flutningur og fyrning orlofs

Orlofslög hafa að geyma ákvæði um flutning orlofs milli orlofsára og með hvaða hætti orlofskröfur fyrnast.

Foreldraorlof

Með foreldraorlofi er samkvæmt lögum nr. 144/2020 um fæðingar- og foreldraorlof átt við leyfi frá launuðum störfum til að annast barn sitt sem stofnast við:

Framkvæmd uppsagna

Undir uppsagnir og starfslok er gátlisti sem gott er að hafa til hliðsjónar þegar vinnuveitandi þarf að segja upp ráðningarsamningum.

Frestun á vikulegum frídegi

Í ákvæðum kjarasamninga um lágmarkshvíld er kveðið á um vikulegan frídag og með hvaða hætti fresta megi töku frídags með samkomlagi við starfsmann. Almennt er gert ráð fyrir að vinna sé ekki skipulögð þannig að starfsmaður fái ekki vikulegan frídag. Vinnuvikan hefst á mánudegi og lýkur á sunnudegi og ber að veita frídag á því tímabili. Sjá nánar umfjöllun um hvíldartíma .

Friðarskylda

Í friðarskyldu felst að óheimilt er á gildistíma kjarasamnings að knýja á um breytingar á honum með vinnustöðvun. Ágreining um túlkun kjarasamninga verður að leysa fyrir dómstólum.

Frí í stað yfirvinnukaups

Í flestum kjarasamningum SA eru ákvæði um heimild til samninga milli atvinnurekanda og starfsmanns um að launað frí sé veitt í stað greiðslu yfirvinnukaups eða yfirivnnuálags. Ef frí er veitt "tíma á móti tíma" er almennt miðað við að yfirvinnuálagið sé greitt út.

Frítímaslysatrygging

Kjarasamningar SA hafa að geyma ákvæði um skyldu atvinnurekenda til að kaupa slysatryggingu vegna starfsmanna. Tryggingin nær til slysa sem verða af völdum slyss í starfi eða á eðlilegri leið til eða frá vinnu. Kjarasamningar SA við Samband stjórnendafélaga v. verkstjóra, Félag lykilmanna v. sérfræðinga og stjórnenda og SGS/Eflingu v. iðnverkafólks ná einnig til slysa í frítíma (sólarhringstrygging) og verða atvinnurekendur að gæta að þeim þegar slysatrygging launþega er keypt hjá tryggingafélagi.

Frítökuréttur

Ef atvinnurekandi óskar þess sérstaklega að starfsmaður komi til vinnu áður en 11 klst. Hvíld er náð eftir síðustu vinnulotu skapast svokallaður frítökuréttur sem er 1,5 klst. Fyrir hverja klukkustund sem hvíldin er skert. Frávik eru frá þessari reglu í kjarasamningum, s.s. heimild til skemmri hvíldar í tengslum við skipulögð vaktaskipti og aukagreiðslur í kjarasamningum iðnaðarmanna vegna skerðingar á hvíld undir 8 klst. Sjá nánar um hvíldartíma á vinnumarkaðsvefnum .

Fræðslu- og starfsmenntagjald

Kveðið er á um í flestum kjarasamningum að greiða skuli ákveðið hlutfall af launum í fræðslusjóð eða starfsmenntasjóð. Atvinnurekendur geta sótt um styrki úr þessum sjóðum á www.attin.is .

Sjá nánar um starfsmenntun.

Fræðslustjóri að láni

„Fræðslustjóri að láni“ er samvinnuverkefni starfsmenntasjóða SA og stéttarfélaganna.

Verkefnið byggist á að lána út mannauðsráðgjafa, sérhæfðum í vinnustaðafræðslu og óformlegri menntun, til fyrirtækja í tiltekinn tíma.

Ráðgjafinn fer yfir fræðslu- og þjálfunarmál fyrirtækisins og gerir greiningu á þörfum þess í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk.

Út frá greiningunni er unnin fræðslu- og símenntunaráætlun sem leggur grunn að fræðslu starfsmanna.

Enginn útlagður kostnaður er vegna fræðslustjórans.

Sjá nánar á vefsíðum sjóðanna og á attin.is .

Fyrirtækjasamningar

Samningar sem atvinnurekendur gera við starfsmenn á grundvelli 5. kafla kjarasamninga um fyrirtækjaþátt eru gjarnan nefndir fyrirtækjasamningar. Samningar þessir eru ekki kjarasamningar enda eiga stéttarfélög ekki aðild að samningunum. Samningsaðilum er þó heimilt að kalla stéttarfélög og SA til ráðgjafar við samningsgerðina.

Fyrirtækjaþáttur kjarasamninga

Í kjarasamningum SA við stéttarfélögin er að finna sérstakan kafla, (5. kafli) um fyrirtækjaþátt kjarasamnings.

Hvert er markmið fyrirtækjaþáttar kjarasamninga?
Markmið fyrirtækjaþáttar kjarasamnings er að efla samstarf starfsfólks og stjórnenda á vinnustað með það fyrir augum að skapa forsendur fyrir bættum kjörum starfsfólks með aukinni framleiðni. Að sama skapi er markmiðið að þróa kjarasamninga þannig að þeir nýtist báðum aðilum til aukins ávinnings.

Viðræður um fyrirtækjaþátt fara fram undir friðarskyldu almennra kjarasamninga og skulu teknar upp með samkomulagi beggja aðila. Þá komi skriflega fram til hverra samningnum sé ætlað að ná.

Samkomulag skal vera skriflegt
Samkomulag um fyrirtækjaþátt skal vera skriflegt og skal það borið undir alla þá sem samkomulaginu er ætlað að taka til í leynilegri atkvæðagreiðslu sem hlutaðeigandi samninganefnd starfsmanna stendur fyrir. Samkomulag telst samþykkt ef það fær stuðning meirihluta greiddra atkvæða.

Breytingar á ráðningarkjörum bindandi fyrir alla
Breytingar á ráðningarkjörum sem leiða kunna af fyrirtækjasamningi eru bindandi fyrir alla hlutaðeigandi starfsmenn hafi þeir ekki mótmælt formlega gerð samningsins við stjórnendur fyrirtækis og samninganefnd starfsmanna áður en til atkvæðagreiðslu kom.

Fæðingarorlof

Með fæðingarorlofi er samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 144/2020 átt við leyfi frá launuðum störfum sem stofnast við:

Fæðis- og flutningskostnaður

...

Fæðispeningar

Starfsmenn sem sendir eru til vinnu utan flutningslínu og þeim er ekki ekið heim á máltíðum eða að kvöldi eiga rétt á að fá frítt fæði eða dagpeninga fyrir fæðiskostnaði að tiltekinni fjárhæð sem ákveðin er í kjarasamningum.

Sérstök ákvæði eru um fjárhæð fæðispeninga verkamanna, sjá gr. 3.4. í kjarasamningi SA og Starfsgreinasambandsins.

Gerð ráðningarsamninga

Góður undirbúningur og vandaður ráðningarsamningur getur komið í veg fyrir ágreining síðar.

Gestamóttaka

Starfsfólk í gestamóttöku fellur undir sérkjarasamning SA og VR/LÍV vegna starfsfólks í gestamóttöku, sem er hluti aðalkjarasamnings SA og VR/LÍV. Starfsfólk sem gegnir næturvörslu samhliða tilfallandi gestamóttöku hefur eftir atvikum tekið kjör samkvæmt greiðasölusamningi SA og SGS.

Greiðslutímabil launa

Greiðslutímabil launa til launamanns ákvarðast af ákvæðum kjarasamninga. Ekkert launatímabil skal þó teljast lengra en einn mánuður.

Greiðslutímabil skal vera í ráðningarsamningi
Tilgreina skal greiðslutímabil í ráðningarsamningi / ráðningarbréfi. Ef breytilegar greiðslur, s.s. yfirvinna, vaktaálag og afkastatengdar greiðslur, eru gerðar upp miðað við annað greiðslutímabil, skal það tilgreint.

Hvenær á að greiða laun?
Ef laun eru greidd mánaðarlega þá skal ekki greiða síðar en fyrsta dag eftir að mánuði þeim lýkur sem laun eru greidd fyrir. Beri þann dag upp á frídag er yfirleitt kveðið á um að útborgun skuli þá fara fram síðasta virka dag mánaðarins.

Ef laun eru greidd vikulega eða á tveggja vikna fresti þá skal gera upp laun fram að næstu helgi á undan útborgunardegi.

Grindavík - stuðningur vegna náttúruhamfara

Að kvöldi 10. nóvember 2023 var hættustigi lýst yfir í Grindavík vegna jarðskjálfra og hættu á eldgosi. Bærinn var í kjölfarið rýmdur og hefur atvinnustarfsemi lagst af í Grindavík.

Hádegishlé

Hádegishlé dagvinnustarfsmanna er almennt hálf til ein klukkustund á tímabilinu frá kl. 11:30 til kl. 13:30 og er í eigin tíma starfsmanns og án launa.

Hámarksvinnutími

Óheimilt er að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími fari yfir 13 klst. Við sérstakar aðstæður má lengja vinnulotu í allt að 16 klst. Sjá nánar umfjöllun um hvíldartíma hér á vefnum.

Hámarksvinnutími má að jafnaði ekki vera meiri en 48 virkar klst. á viku hjá sama vinnuveitanda, m.v. 6 mánaða viðmiðunartímabil, janúar - júní og júlí - desember.

Hávaðavarnir og heyrnareftirlit

Um hávaðavarnir og heyrnareftirlit gilda reglur nr. 921/2006 um varnir gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum.

Heildarlaunakostnaður

Heildarlaunakostnaður vegna starfsmanna er margþættur en honum má skipta í laun, laun fyrir óunninn tíma og launatengd gjöld:

Hlífðarfatareikningur

Í kjarasamningum verkafólks, Samiðnar og VM eru ákvæði um greiðslu fatapeninga inn á sérstaka hlífðarfatareikninga / fatareikninga.

Við hverja launaútborgun er greidd fjárhæð, sem tilgreind er í kjarasamningi, inn á „reikning“, þ.e. skráð er hjá vinnuveitanda sérstök fjárhæð sem starfsmaður getur nýtt við úttekt á vinnufatnaði. Vinnuveitandi sér þá um kaup á vinnufatnaði sem starfsmaður getur fengið á kostnaðarverði. Kostnaður kemur þá til frádráttar inneign á fatareikningi.

Hlutabætur og hlutf. ráðningarstyrkur

Hlutabótaleiðin sem í boði hefur verið frá því í mars 2020 rann sitt skeið þann 31. maí 2021. Frá þeim tíma er unnt að sækja um hlutfallslegan ráðningarstyrk fyrir þá starfsmenn sem voru á hlutabótum í apríl og maí 2021.

Hlutastarf

Hvað er hlutastarf?
Starfsmaður telst í hlutastarfi ef venjulegur vinnutími hans á viku eða að meðaltali miðað við heilt ár er styttri en sambærilegs starfsmanns í fullu starfi, sbr. 3. gr. laga nr. 10/2004 um starfsmenn í hlutastörfum.

Hlutfallslega sambærileg kjör
Starfsmenn í hlutastörfum skulu ekki njóta hlutfallslega lakari kjara eða sæta lakari meðferð en sambærilegir starfsmenn í fullu starfi af þeirri ástæðu einni að þeir eru ekki í fullu starfi, nema slíkt sé réttlætanlegt á grundvelli hlutlægra ástæðna, sbr. 4. gr. laganna.

Sjá einnig samning SA og ASÍ um hlutastörf .

Hópbifreiðastjórar

Bílstjórar hópbifreiða, sem rúma 9 farþega eða fleiri, sbr. lög nr. 28/2017 um farþegaflutninga á landi og þurfa aukin ökuréttindi vegna starfa sinna, falla undir 17. kafla aðalkjarasamnings SA og SGS / Eflingar. Ef bílstjóri er jafnframt leiðsögumaður og annast leiðsögn fyrir farþega ásamt akstri bifreiðar, kunn að falla undir ákvæði um ökuleiðsögn í kjarasamningi SA og Leiðsagnar .

Hópuppsagnir

Um hópuppsagnir fer samkvæmt lögum um hópuppsagnir nr. 63/2000 og kjarasamningum.

Hráefnisskortur

.

Hver er trúnaðarmaður?

Sá einn er trúnaðarmaður sem er tilnefndur af hlutaðeigandi stéttarfélagi og réttilega kosinn til starfans skv. viðeigandi kjarasamningi.

Hvíldartími

Milli SA og ASÍ og landssambanda þess er í gildi sérstakur samningur um tiltekna þætti er varða skipulag vinnutíma frá 30. desember 1996. Samningurinn byggir á tilskipun Evrópusambandsins um sama efni og er birtur í útgefnum kjarasamningum SA.

Hýrudráttur

Hýrudráttur er það kallað þegar atvinnurekandi haldur eftir af launum starfsmanns hætti hann störfum án þess að virða samningsbundinn uppsagnarfrest.

Sjá nánar umfjöllun á vinnumarkaðsvefnum um brotthlaup.

Höfundaréttur

Höfundaréttur er varinn í höfundalögum nr. 73/1972 , en í honum felst:

(i) sæmdarréttur höfundar til að fá viðurkenningu fyrir verk sín, og;

(ii) fjárhagsleg höfundaréttindi.

Heimilt að framselja fjárhagsleg höfundarréttindi
Höfundi er heimilt að framselja hinn fjárhagslega þátt til þriðja aðila, s.s. vinnuveitanda.

Hluti af starfsskyldum starfsmanns getur verið að vinna að verkum sem njóta verndar höfundalaga og laga nr. 72/2004 um uppfinningar starfsmanna.

Í ráðningarsamningi er gjarnan áréttað að skýrslur, forrit eða aðrar þær afurðir sem starfsmaður vinnur að framleiðslu á sem starfsmaður vinnuveitanda skulu vera óskorðuð eign vinnuveitanda.

Samkomulagið gildir hvort sem um er að ræða verk sem höfundarréttur gildir um skv. höfundarlögum, atvinnuleyndarmál, uppfinningu sem vernduð verður með einkaleyfi eða hvers konar hugverk sem starfsmaður vinnur að og þróar í starfi sínu í þágu vinnuveitanda.

Vinnuveitanda er því heimil hver sú nýting afurða starfsmannsins sem félagið telur rétta þar á meðal breytingar, einnig eftir að starfsmaður hefur látið af störfum.

Sjá einnig fylgiskjal með ráðningarsamningi um höfundarétt.

Iðnnemar

Rétt til iðnaðarstarfa í iðngreinum, sem reknar eru sem handiðnaður og löggiltar hafa verið í reglugerð hafa meistarar, sveinar og nemendur í iðngreininni, sbr. 8. gr. laga nr. 42/1978 um handiðnað.

Um vinnustaðanám skal gera námssamning, sbr. reglugerð nr. 180/2021 um vinnustaðanám.

Skilyrði fyrir því að meistari eða iðnfyrirtæki geti tekið iðnnema á námssamning eru tilgreind í framangreindri reglugerð.

Kaup og kjör iðnnema eru ákveðin í kjarasamningum SA og stéttarfélaga iðnaðarmanna (Samiðn, RSÍ, VM, Matvís, Grafía).

Sjá einnig upplýsingar um iðnnám á www.idan.is.

Innvinnsla og greiðsla orlofs

Orlofslög nr. 30/1987 tilgreina lágmarksorlof, þann launastofn sem reikna ber orlofslaun af, hvernig halda skuli utan um áunnin orlofslaun og með hvaða hætti þau eru greidd út.

Jafnaðarkaup

Í kjarasamningum er samið um dagvinnulaun og álagsgreiðslur ef unnið er utan dagvinnutímabils eða umfram fullt starf. Er því gert ráð fyrir að lágmarkstímakaup sé mismunandi eftir því hvenær vinnan er innt af hendi.

Jafnlaunastaðall

Jafnlaunastaðall er stjórnunarstaðall fyrir jafnlaunakerfi. Með jafnlaunastaðli er miðað að innleiðingu markvissra og faglegra aðferða við ákvörðun launa, virkri rýni og umbótum á framkvæmd jafnlaunastefnu innan fyrirtækja. Staðallinn er samstarfsverkefni Samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambands Íslands og velferðaráðuneytis.

Jafnlaunavottun/staðfesting

Með lögum um jafnlaunavottun, nr. 56/2017 , var í fyrsta skipti í íslenskum rétti kveðið á um jafnlaunavottun. Með lögunum var lögfest skylda fyrirtækja þar sem 25 eða fleiri starfa að jafnaði á ársgrundvelli til að öðlast jafnlaunavottun. Með lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna (jafnréttislög) er fyrirtækjum þar sem starfa 25-49 heimilt að sækja um jafnlaunastaðfestingu, í stað jafnlaunavottunar áður.

Jafnréttisáætlun

Sú skylda er lögð á fyrirtæki þar sem starfa 25 eða fleiri að jafnaði á ársgrundvelli skulu setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna („jafnréttislög“).

Jöfn meðferð

Lög nr. 86/2018 kveða á um jafna meðferð einstaklinga á vinnumarkaði en markmið laganna er að koma á og viðhalda jafnri meðferð einstaklinga á vinnumarkaði og vinna gegn mismunun.

Kallvakt

Hugtakið kallvakt kemur fyrir í eldri kjarasamningum en í kjarasamningum SA er nú almennt notað heitið "bakvakt. Sjá nánar um bakvaktir á vinnumarkaðsvef SA.

Kauptrygging fiskvinnslufólks

Þegar starfsmaður í fiskvinnslustörfum hefur öðlast rétt til kauptryggingar skv. gr. 18.4. í kjarasamningi SA og SGS / Eflingar skal atvinnurekandi greiða honum föst laun fyrir dagvinnu þótt hráefnisskortur valdi vinnslustöðvun.

Frávik gilda ef horfur eru á langvinnri rekstrarstöðvun vegna hjáefnisskorts og þegar vinnustöðvun stafar af ófyrirséðum áföllum sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1979.

Sjá frekari umfjöllun um kauptryggingasamninga í fiskvinnslufyrirtækjum á vefsíðu Vinnumálastofnunar.

Kennitöluflakk

Hvað er kennitöluflakk?

Kennitöluflakk felur í sér að viðkomandi félag hættir starfsemi en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu enda sé markmiðið með gjaldþrotinu að komast undan einhverjum eða öllum lagalegum skuldbindingum félagsins.

Kennitöluflakk getur annars vegar falið í sér að félag í greiðsluerfiðleikum er rekið í gjaldþrot og stofnað er nýtt félag. Eignir eru þá færðar að hluta eða að öllu leyti yfir í hið nýja félag á undirverði eða án endurgjalds. Nýja félagið er almennt starfrækt undir sama viðskiptanafni og út á við er eins og engin breyting hafi orðið. Í þessum tilvikum stofnast ásetningur til kennitöluflakks á síðari stigum.

Ásetningur til kennitöluflakks getur hins vegar verið til staðar frá upphafi. Í þeim tilvikum eru oft litlar sem engar eignir í félaginu og tilgangur félagsins er fyrst og fremst að misnota hlutafélagaformið með ólögmætum hætti. Í þessum tilvikum er oft um að ræða kerfisbundið gjaldþrot félaga.

Kennitöluflakk er refsivert

Mikilvægt er að kröfuhafar og aðrir þeir sem hafa grun um að viðhöfð hafi verið ólögmæt háttsemi sem gæti talist til kennitöluflakks tilkynni slíka háttsemi til embættis héraðssaksóknara sem fyrst.

Kennitöluflakk er skaðabótaskylt

Þá er mikilvægt að kröfuhafar nýti rétt sinn til þess að höfða skaðabótamál gegn forsvarsmönnum félaga sem virða ekki skyldu sína til þess að gefa félag til gjaldþrotaskipta undir þeim kringumstæðum sem félagið getur ekki staðið í fullum skilum við kröfuhafa sína þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að greiðsluörðugleikarnir muni líða hjá innan skamms, sbr. 2. mgr. 64. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti.

Kennitöluflakk er riftanlegt

Að sama skapi er oft grundvöllur til þess að rifta ráðstöfunum þrotamanns skv. XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti í tilviki kennitöluflakks, sbr. t.d. á grundvelli 131. gr. gþl. er hægt að rifta ráðstöfunum sem fela í sér flutning eigna úr gjaldþrota félagi í nýtt félag á undirverði eða án greiðslu.

Sjá frekari umfjöllun um kennitöluflakk í tillögum SA og ASÍ frá júní 2017.

Kjarasamingur við Hársnyrtisveina

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamingur við Samband stjórnunarfélaga

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamingur við Samiðn

Samiðn: Sveinar í byggingariðnaði, málmiðnaði og skrúðgarðyrkju. Innan Samiðnar eru 12 aðildarfélög, m.a. verkalýðsfélög með iðnaðarmannadeildir.

Kjarasamingur við VR og LÍV

Aðild: VR og Landssamband ísl. verzlunarmanna

Kjarasamningur SA og aðildarfélaga BHM

Hér finnur þú kjarasamning milli SA og 15 aðildarfélaga BHM. Samningurinn er ótímabundinn.

Kjarasamningur SA og hjúkrunarfræðinga

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Samningurinn sem er ótímabundinn var síðast uppfærður hinn 16. ágúst 2022 og er nær alfarið samræmdur við kjarasamning SA og BHM.

Kjarasamningur SA og lyfjafræðinga

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og Lyfjafræðingafélags Íslands vegna apóteka. Samningurinn er ótímabundinn.

Kjarasamningur SA og verk-, tækni-, tölvunar- og byggingafræðinga

Hér finnur þú kjarasamning milli SA og stéttarfélaga verkfræðinga, tæknifræðinga, tölvunarfræðinga og byggingafræðinga.

Kjarasamningur við Arkitektafélag Íslands

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur við BHM

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur við Eflingu

Hér að neðan finnur þú kjarasamninga milli SA og Eflingar - stéttarfélags, annars vegar aðalkjarasamning og hins vegar þjónustusamning sem nær til veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðarsölustaða, afþreyingarfyrirtækja og hliðstæðrar starfsemi.

Kjarasamningur við Fjármálafyrirtæki

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur við GRAFÍU

Grafía: Sveinar og nemar í prentun, prentsmíði/grafískri miðlun og bókbandi og verkafólk í prentsmiðjum, prentþjónustum og á bókbandsstofum.

Kjarasamningur við Iðnaðarmenn

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur við Leiðsögn - Stéttarfélags Leiðsögumanna

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur við MATVÍS

Matvís: Sveinar í bakstri, framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu og iðnnemar í sömu greinum.

Kjarasamningur við mjólkurfræðinga

Hér finnur þú kjarasamning milli SA og Mjólkurfræðingafélags Íslands.

Kjarasamningur við RSÍ - Rafiðnaðarsamband Íslands

RSÍ: Sveinar og nemar í rafiðngreinum (m.a. rafvirkjar og rafeindavirkjar) og tæknifólk í rafiðnaði.

Kjarasamningur við SGS - Starfsgreinasamband Íslands

Hér að neðan finnur þú kjarasamninga milli SA og SGS (án Eflingar), annars vegar aðalkjarasamning og hins vegar þjónustusamning sem nær til veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðarsölustaða, afþreyingarfyrirtækja og hliðstæðrar starfsemi.

Kjarasamningur við Stéttarfélög byggingar-, tölvunar-, tækni- og verkfræðinga

Hér að neðan finnur þú kjarasamning milli SA og viðsemjenda, ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur við VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna

VM: Vélstjórar, vélfræðingar og sveinar í málmtækni og netagerð.

Kvöldmatartími

Í kjarasamningum er almennt kveðið á um það að kvöldmatartími skuli vera ein klukkustund frá kl. 19:00 - 20:00, sé yfirvinna unnin.

Kvöldmatartími reiknast sem vinnutími falli hann inn í vinnutímabil.

Ef unnið er í kvöldmatartíma greiðist yfirvinnukaup til viðbótar vinnutímanum. Þetta gildir þó ekki í vaktavinnu, þar eru eingöngu ákvæði um neysluhlé á vaktinni en séu þau unnin greiðast þau einnig með yfirvinnukaupi.

Kærunefnd jafnréttismála

Kærunefnd jafnréttismála er nefnd sem starfar á grundvelli III. kafla laga um stjórnsýslu jafnréttismála nr. 151/2020 og reglugerð nr. 408/2021.

Verkefni kærunefndar jafnréttismála er að taka erindi til meðferðar vegna meintra brota á lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, lögum nr. nr. 85/2018, um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna og löfum nr. 86/2018, um jafna meðferð á vinnumarkaði.

Úrskurðir nefndarinnar eru bindandi gagnvart málsaðilum en heimilt er að bera úrskurði nefndarinnar undir dómstóla.

Sjá frekari umfjöllun um kærunefnd jafnréttismála á vef stjórnarráðsins.

Launabreytingar

Launahækkanir kjarasamninga
Kjarasamningar kveða á um lágmarkskjör í starfsgrein. Þar er ekki einungis kveðið á um lágmarkslaun heldur einnig í mörgum tilvikum lágmarkshækkun þeirra reglulegu launa sem starfsmaður nýtur á þeim degi þegar hækkun skv. kjarasamningi á að koma til framkvæmda, óháð launum viðkomandi starfsmanns. Þessi skilningur er staðfestur í bókun með kjarasamningum aðildarfélaga ASÍ. Upplýsingar um umsamdar launahækkanir kjarasamninga má finna í kaupgjaldsskrá SA og uppfærðum kjarasamningum.

Launajafnrétti

Jafnlaunareglan
Kveðið er á um jafnlaunareglu íslensks réttar í 6. gr. laga nr. 150/2020 um jafnan rétt kynjanna („jafnréttislög“) og kveður hún á um að konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Jafnframt er einnig, með lögum nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði , gert ráð fyrir að þegar að kemur að ákvörðunum um laun og önnur kjör starfsfólks gildi jafnlaunaregla íslensks réttar.

Launakjör

Laun og önnur kjör starfsmanns eru ákvörðuð í ráðningarsamningi sem gerður er milli vinnuveitanda og starfsmanns. Í flestum kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins er kveðið á um lágmarkskjör í hlutaðeigandi starfsgrein. Umsamin laun og kjör starfsmanns verða að lágmarki að vera jafngóð og kjarasamningur kveður á um. Til þess að geta gengið úr skugga um að svo sé er lykilatriði að gera sér grein fyrir eftirfarandi atriðum:

Launaseðlar

Um útgáfu launaseðla er fjallað í 1. kafla kjarasamninga.

Launþegi á rétt á að fá launaseðil frá vinnuveitanda sínum við hverja útborgun þar sem greiðslan er sundurliðuð, svo sem í dagvinnu, vaktaálag, eftirvinnu og yfirvinnu. Einnig er tilgreint orlof og áunninn frítökuréttur. Allur frádráttur á að vera sundurliðaður.

Launatengdur kostnaður

Á vinnumarkaðsvefnum er að finna töflur um heildarlaunakostnað í nokkrum starfsstéttum. Hér er nánar gerð grein fyrir þeim launakostnaði og grundvelli útreiknings.

Lengd orlofs í samningum

Lögbundið orlof er 24 virkir dagar, sem jafngildir 4 vikum og 4 dögum miðað við vinnu frá mánudegi til föstudags.

Lífeyrissjóður

Samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 129/1997 er öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs.

Lífskjarasamningurinn 2019 - 2022

Aðild: SGS (öll félög, þ.m.t. Efling), VR og LÍV

Lokun fyrirtækis í orlofi

Vinnuveitandi getur ákveðið að allir starfsmenn hans taki orlof á sama tíma og lagt niður starfsemi sína á meðan. Starfsmenn sem ekki eiga rétt á fullu orlofi geta þá ekki krafist launa þegar þeir hafa fullnýtt orlofsdaga sína. Um þetta segir í 9. gr. orlofslaga nr. 30/1987 :

Læknisvottorð

Vinnuveitandi getur ávallt krafist þess að starfsmaður sanni veikindi sín með læknisvottorði, sbr. 8. gr. laga nr. 19/1979 .

Lög og reglur

Um vinnuvernd gildir sérstök löggjöf, lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Lögin eru til styttingar nefnd vinnuverndarlögin. Tilgangur laganna er að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi í fyrirtækjum og stuðla að því að innan fyrirtækjanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál.

Lögskráning

Um lögskráningu sjómanna er fjallað um í samnefndum lögum nr. 35/2010.

Lögskráning er lögformleg skráning skipverja um borð í skipum í gengum lögskráningarkerfi.

Markmið laga um lögskráningu sjómanna er að tryggja að skipverjar hafi gild skírteini til þess að starfa um borð í skipi, að skip hafi gilt haffærisskírteini og að lögboðin áhafnartrygging sé í gildi.

Þá er það einnig markmið laganna að tryggja sönnun fyrir því hverjir séu um borð í skipi hverju sinni og að siglingatími skipverja sé skráður.

Mæðraskoðun

Í kjarasamningum er almennt ákvæði um að barnshafandi starfsmaður eigi rétt til nauðsynlegra fjarvista frá vinnu vegna mæðraskoðunar án frádráttar á föstum launum þurfi slík skoðun að fara fram á vinnutíma.

Mætingabónus

Mætingabónus er sérgreiðsla sem atvinnurekandi býður starfsmönnum fyrir að mæta til vinnu á réttum tíma alla vinnudaga mánaðarins. Honum er því hvort tveggja ætlað að tryggja stundvísi og einnig að draga úr veikindafjarvistum.

Sjá nánar um mætingabónus.

Mötuneyti, starfsfólk, matráðar

Matráðar og almennir starfsmenn í mötuneytum falla undir 21. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar.

Námskeið

Kjarasamningar hafa að geyma ákvæði um rétt starfsmanna til að sækja námskeið. Annars vegar er um að ræða námskeið sem starfsmenn geta sjálfir valið og hins vegar starfstengd námskeið.

Námskeið eru m.a. haldin og/eða styrkt af fræðslusjóðum SA og stéttarfélaganna, sjá t.d. www.attin.is, www.idan.is og www.raf.is.

Um laun á námskeiðum fer skv. viðkomandi kjarasamningi.

Auk þessa skal trúnaðarmönnum á vinnustað gefinn kostur á að sækja svokölluð trúnaðarmannanámskeið einu sinni á ári samkvæmt kjarasamningum. Sjá nánar um trúnaðarmenn.

Neysluhlé

Um tímalengd, tímasetningu og greiðslu neysluhlé, það er matar- og kaffitíma, fer samkvæmt viðkomandi kjarasamningi og ráðningarsamningi starfsmanns.

Næturvinna

Hugtakið "næturvinna" er ekki notað í kjarasamningum um yfirvinnu. Annars vegar er næturvinna tímabil skv. gr. 2.2.2. í kjarasamningi SA og VR/LÍV sem greitt er með hærra álagi en eftirvinna um kvöld og helgar, sbr. gr. 1.7. í kjarasamningnum, og hins vegar tímabil skv. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum vegna sérstakrar vinnuverndar næturvinnustarfsmanna.

Næturvinnustarfsmaður

Fjallað er um næturvinnustarfsmenn í lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Hvað er næturvinnustarfsmaður?

Með næturvinnustarfsmanni er átt við:

(i) starfsmann sem venjulega vinnur að minnsta kosti þrjár klukkustundir af daglegum vinnutíma sínum á næturvinnutíma og / eða;

(ii) starfsmann sem ætlast er til að inni af hendi tiltekinn hluta af ársvinnuframlagi sínu á næturvinnutíma samkvæmt samkomulagi samtaka aðila vinnumarkaðarins.

Vinnutími næturvinnustarfsmanna

Næturvinnutími er tímabil sem er ekki skemmra en sjö klukkustundir og skal ná yfir tímabilið frá miðnætti til klukkan fimm að morgni eftir nánari afmörkun samkvæmt samkomulagi aðila vinnumarkaðarins.

Vinnutími næturvinnustarfsmanna skal að jafnaði ekki vera lengri en átta klukkustundir á hverju 24 klukkustunda tímabili.

Heimilt er með samkomulagi aðila vinnumarkaðarins að lengja vinnutíma næturvinnustarfsmanna þannig að hann verði að jafnaði allt að 48 vinnustundir á viku. Skal þá skipuleggja vinnuna þannig að vinnutíminn verði sem reglulegastur.

Ekki er heimilt að lengja vinnutímann í tilviki sérstaklega áhættusamra starfa eða í tilviki starfa sem fela í sér mikið líkamlegt eða andlegt álag.

Heilsufarsvandamál

Þeir næturvinnustarfsmenn sem eiga við heilsufarsvandamál að stríða sem sannanlega verða rakin til vinnutíma skulu þegar kostur er færðir til í dagvinnustörf sem henta þeim.

Upplýsingaskylda til Vinnueftirlitsins

Sú skylda hvílir á atvinnurekanda að láta Vinnueftirliti ríkisins í té upplýsingar um fjölda næturvinnustarfsmanna og vinnutíma þeirra.

Börn og unglingar

Börnum og unglingum er óheimilt að vinna á tímabilinu kl. 20 til kl. 6. Unglingum er þó heimilt að vinna frá kl. 20 til kl. 24 og frá kl. 4 á sérstökum starfssviðum, enda hafi fullorðinn einstaklingur umsjón með unglingnum ef þörf er á slíkri umsjón til verndar honum.

Heilbrigðisskoðun unglinga

Unglingar sem vinna næturvinnu eiga rétt á áður en þeir hefja næturvinnuna og með reglulegu millibili eftir það, á heilbrigðisskoðun og athugun á vinnuhæfni sinni sér að kostnaðarlausu, nema þeir vinni einungis í undantekningartilvikum á þeim tíma sem vinna er bönnuð. Framkvæmd skoðunarinnar er á ábyrgð viðkomandi atvinnurekanda.

Orlof og uppsagnarfrestur

Ef starfsmaður tekur orlof á uppsagnartíma getur það haft áhrif á lengd uppsagnarfrests. Ekki er óalgengt að við starfslok sé samið um hvernig orlofi skuli háttað. Gerður er greinarmunur á því hvort uppsagnarfrestur er þrír mánuðir eða lengri.

Orlofssjóður

Öllum atvinnurekendum er skylt að greiða iðgjald í orlofssjóði viðkomandi stéttarfélaga eftir þeim reglum sem kjarasamningar greina, sbr. 6. gr. laga nr. 55/1980.

Gjaldið er 0,25% af heildarlaunum starfsmanns nema annað sé tekið fram í kjarasamningi.

Samkvæmt kjarasamningi SA og VR ber atvinnurekendum einnig að greiða 0,25% af launum í félagsheimilasjóð verslunarsamtakanna.

Samkvæmt kjarasamningum SA og háskólamanna er heimilt að semja við starfsmenn um annað fyrirkomulag, t.d. aðgang að sumarhúsi í eigu vinnuveitanda eða styrk vegna gistikostnaðar.

Orlofsuppbót 2023

Orlofsuppbót er kr. 56.000 á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2023. Orlofsuppbót er greidd þann 1. júní ár hvert. Ef starfsmaður hættir störfum fyrir lok orlofsárs er uppbótin greidd hlutfallslega m.v. upphæðina 1. maí á undan enda gildir sú fjárhæð út orlofsárið.

Ófærð - óveður

Meginreglan er að ef starfsmaður mætir ekki til starfa af völdum ófærðar, er hann launalaus eða vinnur daginn af sér síðar. Hið sama gildir ef starfsmaður mætir of seint eða fer fyrr heim af þessum ástæðum.

Starfsmaður hefur lögmæt forföll í þessum aðstæðum en nýtur ekki réttar til launa nema um annað hafi verið samið. Sjá afbrigði frá framangreindri meginreglu í gr. 2.6. í kjarasamningum SA við Samiðn og VM.

Ef tekin er ákvörðun um að loka fyrirtæki vegna veðurs heldur starfsmaður aftur á móti launum þann tíma sem skipulagt var að hann ynni.

Persónuhlífar

Um notkun persónuhlífa gilda reglur nr. 497/1994 um notkun persónuhlífa. Sérstakar reglur gilda um gerð persónuhlífa en um þær verður ekki fjallað hér.

Persónuverndarsniðmát

Hér meðfylgjandi er að finna nokkur hagnýt persónuverndarsniðmát sem Samtök atvinnulífsins hafa útbúið. Nokkur þessara sniðmáta eru skyldubundin en önnur valkvæð.

Ráðgjafa- og vottunarfyrirtæki

Eftirfarandi fyrirtæki sem veita ráðgjöf um jafnlaunavottun eiga aðild að Samtökum atvinnulífsins:

Ráðgjafafyrirtæki

Eftirfarandi fyrirtæki sem veita ráðgjöf um persónuvernd eiga aðild að Samtökum atvinnulífsins:

Ráðningarbréf

Ráðningarbréf er skrifleg einhliða yfirlýsing atvinnurekanda um ráðningarkjör og notað þegar starfsmaður tekur að mestu kjör skv. kjarasamningi og undirgengst ekki aðrar skyldur.

Staðlað ráðningarbréf hefur einnig verið þýtt á ensku.

Reykingar á vinnustöðum

Í gildi eru sérstök lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002 . Markmið laganna er að vernda fólk fyrir áhrifum tóbaksreyks. Virða skal rétt hvers manns til að þurfa ekki að anda að sér lofti sem er mengað tóbaksreyk af völdum annarra. Með tóbaki er í lögunum átt við tóbaksjurtir (nicotiana) og allan varning unninn að öllu eða einhverju leyti úr þeim til neyslu. Frekari ákvæði um tóbaksreykingar eru í reglugerð um takmarkanir á tóbaksreykingum nr. 326/2007 . Markmið hennar er að tryggja að þeir sem ekki reykja verði ekki fyrir skaða og óþægindum af völdum tóbaksreyks.

Réttindi og skyldur atvinnurekenda þegar náttúruhamfarir stöðva rekstur

Þegar náttúruhamfarir stöðva starfsemi fyrirtækis, s.s. jarðskjálftar, eldgos, snjóflóð eða skriðuföll, þá verður því ekki gert að efna samningsskuldbindingar sínar gagnvart starfsfólki. Byggir það á almennum reglum samningaréttar um force majeure og 3. gr. laga nr. 19/1979. Fyrirtæki í fiskvinnslu geta sótt um endurgreiðslur, haldi þau starfsfólki tímabundið á launaskrá.

Riftun (fyrirvaralaus uppsögn)

Vinnuveitanda kann að vera heimilt að rifta ráðningarsamningi vegna vanefnda eða brostinna forsendna. Hér er fjallað um forsendur riftunar, formkröfur og bótaskyldu (skaðabætur og miskabætur) vegna ólögmætrar riftunar.

Ræstingarstörf

Starfsfólk við ræstingar fellur undir 22. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar um vinnu við ræstingarstörf. Kaflinn nær til tímamældrar ákvæðisvinnu, tímavinnu, vaktavinnu og fermetramælingar.

S1 vottorð

S1 vottorð (áður E-106) staðfestir rétt til heilsufars- / læknisþjónustu ef einstaklingur flytur búsetu sína til annars lands en þar sem hann er tryggður.

S1 vottorð er gefið út samhliða A1 vottorði.

Sjá nánar á vef Tryggingastofnunar.

Samfélagsmiðlar

Stór hluti landsmanna notar samfélagsmiðla og leitarsíður á borð við google á degi hverjum. Þar er hægt að nálgast mikið magn persónuupplýsinga. Hér að neðan er að finna spurningar og svör við nokkrum álitamálum sem geta komið upp í þessu samhengi á vinnustöðum.

Samningar SA og ASÍ

Samningar SA og ASÍ:

Sauðfjárslátrun

Verkafólk sem starfar við sauðfjárslátrun fellur undir 24. kafla kjarasamnings SA og SGS.

Séreignarlífeyrissparnaður

Í helstu kjarasamningum er kveðið á um mótframlag vinnuveitanda á móti viðbótarlífeyrissparnaði starfsmanna (séreignarsjóði). Ber vinnuveitanda að greiða 2% framlag enda sé framlag starfsmanns a.m.k. 2%.

Vinnuveitendur greiða framlag starfsmanns og eigið framlag mánaðarlega til þeirra sjóða sem starfsmenn hafa valið og gert samning við um ávöxtun sparnaðarins. Lífeyrissjóðir og ýmis fjármálafyrirtæki taka við slíkum sparnaði, og er starfsmönnum frjálst að velja til hverra þeir greiða, að svo miklu leyti sem það fer ekki í bága við reglur einstakra sjóða.

Sjá nánar um séreignarlífeyrissparnað.

Sérstakir frídagar („rauðir dagar“)

Starfsfólk, sem ekki vinnur vaktavinnu á almennt rétt á því að taka frí á sérstökum frídögum. Það er hins vegar mismunandi hvort starfsmenn eiga rétt á að fá greitt fyrir sérstaka frídaga sem falla á virka daga. Vinna á sérstökum frídögum greiðist með ákveðnum hætti en ólíkar reglur gilda um starfsmenn í vaktavinnu, sjá nánar vetrarfrí vaktavinnumanna .

Sérstök uppsagnarvernd

Meginreglan er að hvorum aðila um sig, vinnuveitanda eða starfsmanni, er frjálst að segja upp ráðningarsamningi án þess að réttlæta uppsögnina eða tilgreina ástæður, nema lög eða kjarasamningar kveði á um annað.

Sjálfboðaliðar – yfirlýsing SA / ASÍ

Kjarasamningar kveða á um að greiða skuli laun fyrir störf í efnahagslegri starfsemi fyrirtækja. Nánar er kveðið á um störf sjálfboðaliða í yfirlýsingu SA og SA.

Sjúkdómar

Starfsmenn eiga rétt á launum verði þeir óvinnufærir vegna sjúkdóms, enda séu skilyrði launaréttar uppfyllt að öðru leyti.

Sjúkrasjóður

Öllum atvinnurekendum er skylt að greiða iðgjald í sjúkrasjóði viðkomandi stéttarfélaga eftir þeim reglum sem kjarasamningar greina, sbr. 6. gr. laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980, sbr. einnig 7. gr. laga um rétt verkafólks til launa vegna sjúkdsóms- og slysaforfalla nr. 19/1979.

Gjald í sjúkrasjóð er 1% af heildarlaunum starfsmanns nema annað sé tekið fram í kjarasamningi.

Skilyrði launaréttar í veikindum

Starfsmaður á rétt á launum frá vinnuveitanda í veikindafjarvistum enda:

Skipulagning og ákvörðun

Vinnuveitandinn á að höfðu samráði við starfsmann ákvörðun um það hvenær orlof er veitt, sbr. 1. málsl. 5. gr. orlofslaga .

Skuldajöfnuður

Vinnuveitanda er að meginstefnu til bannað að greiða laun með skuldajöfnuði nema um það hafi sérstaklega verið samið, sbr. 1. gr. laga nr. 28/1930 um greiðslu verkkaups eða um samrætta kröfu er að ræða.

Samningur um skuldajöfnun

Samningur um skuldajöfnun getur t.d. verið vegna úttekta starfsmanna verslana / veitingahúsa á söluvörum. Er þá tekið fram í ráðningarsamningi að heimilt sé að draga úttekt starfsmanns frá við greiðslu launa.

Samrætt krafa

Ef ekki er fyrir hendi samningur um skuldajöfnun þarf krafan að vera af sömu rót eða „samrætt“. Með samrættum kröfum í þessum skilningi er t.d. átt við skaðabætur vegna vanefnda á vinnusamningi eða vegna tjóns sem launþegi hefur valdið vinnuveitanda. Krafa um endurgreiðslu vegna ofgreiddra launa telst einnig samrætt krafa í þessum skilningi.

Skyldur starfsmanna og trúnaður

Skyldur starfsmanns gagnvart vinnuveitanda byggjast fyrst og fremst á ráðningarsambandinu og þeim lýkur þegar starfsmaður fellur af launaskrá við starfslok. Ákveðnar skyldur geta þó gilt eftir lok ráðningar á grundvelli samnings eða laga.

Slys á beinni leið til og frá vinnu

"Starfsmaður nýtur aukins veikindaréttar slasist hann við vinnu. Þessi aukna vernd nær einnig til slysa sem eiga sér stað á beinni leið til eða frá vinnu.

Dagvinnulaun í þrjá mánuði + áunninn veikindaréttur

Stafi forföll af slysi á beinni leið til eða frá vinnu ber atvinnurekanda að greiða starfsmanni dagvinnulaun í þrjá mánuði til viðbótar áunnum veikindarétti.

Leiðin þarf að vera bein!

Ef starfsmaður víkur af beinni leið, t.d. kemur við í verslun á leiðinni heim en slasast síðan á leið þaðan til heimilis síns, eiga ákvæði um aukinn veikindarétt ekki við. Sama á við ef starfsmaður kemur t.d. við á dagheimili á leið til vinnustaðar. Hann nýtur hins vegar veikindaréttar í samræmi við áunninn veikindarétt eins og um frítímaslys væri að ræða.

Starfsmaður kann að glata rétti sökum gáleysis

Slys á beinni leið til eða frá vinnu eru oftast umferðarslys. Oft má rekja slík slys til gáleysis ökumanns. Ef sú er raunin gæti starfsmaður glatað rétti til launa í veikindum.

Endurkröfuréttur

Ef starfsmaður hefur verið í fullum rétti reynir á endurkröfurétt vinnuveitanda á hendur tjónvaldi eða tryggingafélagi hans.

Starfsmaður ber sönnunarbyrði

Sönnunarbyrðin um að slys hafi átt sér stað á beinni leið til eða frá vinnu hvílir á starfsmanni.

Sjá nánar um slys á beinni leið til eða frá vinnu. "

Slys

Starfamaður á rétt til launa í fjarvistum sem rekja má til slyss.

Slysatryggingar

Slysatryggingum má skipta í tvennt; lögboðnar og kjarasamningsbundnar.

A) Lögbundnar slysatryggingar

Samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015 eru launamenn, sjálfstætt starfandi einstaklingar og iðnnemar slysatryggðir við störf sín. Sjá nánar heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands.

Ef ætla má að slys sé bótaskylt samkvæmt lögunum ber atvinnurekandi að senda tilkynningu til Sjúkratrygginga um slysið.

Slysadagpeningar greiðast frá og með áttunda degi eftir að slys varð, enda hafi hinn slasaði verið óvinnufær í minnst tíu daga. Hér eru meðtaldir allir dagar, ekki einungis vinnudagar.

Ef atvinnurekandi greiðir starfsmanni sínum laun í vinnuslysaforföllum eða slysum á beinni leið til og frá vinnu þá renna slysadagpeningar beint til hans. Á það einnig við aukagreiðslur vegna barna. Atvinnurekandi á þó ekki rétt á hærri greiðslu en sem nemur 3/4 af greiddum launum.

B) Slysatryggingar skv. kjarasamningum

Öllum fyrirtækjum er skylt að kaupa slysatryggingu vegna þeirra launþega sem hjá þeim starfa. Kveðið er á um þessa slysatryggingu í kjarasamningum SA og einstakra stéttarfélaga.

Tryggingin nær til slysa sem verða af völdum slyss í starfi eða á eðlilegri leið til eða frá vinnu. Í kjarasamningum verkstjóra og iðnverkafólks er þó kveðið á um sólarhringstryggingu.

Verði starfsmaður fyrir slysi sem tryggingin nær til á hann rétt á dagpeningum á grundvelli tryggingarinnar.

Almennt greiðast dagpeningar frá og með fimmtu viku eftir að slys átti sér stað og þar til hinn slasaði verður vinnufær að nýju, þó að hámarki í 37 vikur. Dagpeningar þessir eru greiddir til vinnuveitandans á meðan hann greiðir starfsmanni sínum laun.

Ákvæði um slysatryggingar er oftast í sama kafla og ákvæði um veikindarétt.

Sólarhringstrygging

Kjarasamningar SA hafa að geyma ákvæði um skyldu atvinnurekenda til að kaupa slysatryggingu vegna starfsmanna. Tryggingin nær til slysa sem verða af völdum slyss í starfi eða á eðlilegri leið til eða frá vinnu. Kjarasamningar SA við Samband stjórnendafélaga v. verkstjóra, Félag lykilmanna v. sérfræðinga og stjórnenda og SGS/Eflingu v. iðnverkafólks ná einnig til slysa í frítíma (sólarhringstrygging) og verða atvinnurekendur að gæta að þeim þegar slysatrygging launþega er keypt hjá tryggingafélagi.

Spurt og svarað

Síðast uppfært: Júlí 2018

Staðgengilslaun

Hugtakið ""staðgengilslaun"" er notað í kjarasamningum SA við verkafólk (Starfsgreinasambandið og Eflingu), Samiðn, FIT og VM og skilgreinir þau laun sem starfsmaður á rétt á fyrsta mánuð veikindafjarvista.

Hvaða laun hefði starfsmaður sannanlega haft?

Með staðgengislaunum er átt við þau laun sem starfsmaður hefði sannanlega haft ef hann hefði ekki forfallast frá vinnu vegna sjúkdóms eða slyss. Vinnuveitandi getur því þurft að meta hversu mikla yfirvinnu starfsmaður hefði unnið þá daga sem hann er fjarverandi vegna veikinda.

Í kjarasamningum verkafólks er sérstaklega tilgreint að mætingabónus og álagsgreiðslur vegna sérstakrar áhættu eða óþrifnaðar sem eru tilfallandi við framkvæmd sértilgreindra starfa teljist ekki til staðgengilslauna.

Sjá nánar um veikindi starfsmanna.

Starfsendurhæfingarsjóður

Virk - Starfsendurhæfingarsjóður starfar á grundvelli laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingasjóða nr. 60/2012.

Allir vinnuveitendur greiða iðgjald í sjóðinn sem er 0,13% af heildarlaunum. Gjaldið var lækkað tímabundið í 0,10% vegna áranna 2016 og 2017.

Þjónusta Virk miðar að því að virkja einstaklinga með skerta starfsgetu til þátttöku á vinnumarkaði. Sjá nánar á heimasíðu Virk Starfsendurhæfingarsjóðs.

Starfslokareglur

Lög nr. 86/2018 86/2018 kveða á um jafna meðferð einstaklinga á vinnumarkaði en markmið laganna er að koma á og viðhalda jafnri meðferð einstaklinga á vinnumarkaði og vinna gegn mismunun. Með jafnri meðferð er átt við þegar einstaklingum er hvorki mismunað beint né óbeint vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, fötlunar, skertrar starfsgetu, aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkennum eða kyntjáningu.

Starfslokasamningar

Flestum ráðningarsamböndum lýkur með uppsögn af hálfu vinnuveitanda eða starfsmanns.

Starfsmannaleigur

Fyrirtæki hafa í auknum mæli leitað til starfsmannaleiga til að bregðast við skorti á starfsfólki. Þegar skipt er við starfsmannaleigu þarf fyrst og fremst að hafa í huga að um sé að ræða skráða starfsmannaleigu og að fyrirtækið beri traust til hennar.

Starfsmenntun

Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þeirra standa að fjölmörgum starfs- og símenntunarsjóðum. Til að auðvelda fyrirtækjum umsóknir úr sjóðunum vegna starfsmenntunar eigin starfsmanna hefur verið opnuð sérstök vefgátt: www.attin.is

Startgjald

Samkvæmt veitingasamningi SA og SGS / Eflingar og kjarasamningi SA og Matvís ber vinnuveitanda að greiða starfsfólki fjárhæð sem jafngildir 2 1/2 startgjaldi leigubifreiða þegar viðkomandi þarf að komast til og frá vinnu að vissum skilyrðum uppfylltum.

Hvenær er rétturinn til staðar?

Rétturinn miðast við þann tíma sem almenningsvagnar ganga ekki. Vinnuveitandi getur þess í stað þess að greiða startgjald samið við starfsfólk sitt að flytja það á eigin kostnað.

Hjá Starfsgreinasambandinu er rétturinn á hinn bóginn til staðar ef vinnuvakt lýkur eftir miðnætti, eða hefja þarf vinnu fyrir kl. 08:00. Vinnuveitandi getur hér komist frá greiðslu gjaldsins ef hann sér starfsmanni fyrir gistingu með uppbúnu rúmi eða flytur það á eigin kostnað.

Eðlilegt er að vinnuveitendur sem vilja flytja starfsmenn á eigin kostnað eða útvega þeim gistingu í stað þess að greiða þeim startgjald semji um það við starfsmenn í ráðningarsamningi.

Stórhátíðarálag

"Hvert er stórhátíðarálagið?

Fyrir vinnu á stórhátíðardögum greiðist stórhátíðarkaup og er stórhátíðarkaup almennt 1,375% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu.

Stórhátíðardagur á virkum degi

Ef starfsmaður á rétt til fast vikukaups eða mánaðarkaups heldur hann auk þess dagvinnulaunum sínum, lendi stórhátíðardagar á virkan dag.

Vaktavinnufólk

Það vaktavinnufólk sem fær vetrarfrídaga skv. kjarasamningi á ekki rétt á stórhátíðarkaupi vegna vinnu á helgidögum. Auk vetrarfrídags er greitt hærra álag vegna vinnu þessa dags, eða 90%. "

Stórhátíðardagar

Stórhátíðardagar eru:

 • Nýársdagur
 • Föstudagurinn langi
 • Páskadagur
 • Hvítasunnudagur
 • 17. júní
 • Aðfangadagur jóla eftir kl. 12:00
 • Jóladagur
 • Gamlársdagur eftir kl. 12:00

Ath. sérákvæði í kjarasamningi verslunarmanna: Frídagur verslunarmanna er stórhátíðardagur.

Störf trúnaðarmanna

Laun
Samkvæmt kjarasamningum er trúnaðarmönnum í samráði við verkstjóra heimilt án launaskerðingar að verja eftir því sem þörf krefur tíma til trúnaðarmannastarfans á vinnustaðnum. Önnur störf í þágu stéttarfélagsins veita ekki rétt til launa.

Sumarorlof

Í ákvæðum kjarasamnnga um orlof er gerður greinarmunur á orlofi sem veita skal á sumarorlofstímabili, almennt 20 orlofsdagar, og svo orlofi sem veita má utan sumarorlofstímabils. Ef atvinnurekand óskar þess sérstaklega við starfsmann að hann taki ekki sumarorlof þá kemur til 25% lenging orlof að því marki sem 20 dögum er ekki náð. Sjá nánar um orlof.

Tilkynning um fæðingar- / foreldraorlof

Tilkynna eins fljótt og kostur er

Starfsmanni er skylt skv. lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof að tilkynna vinnuveitanda eins fljótt og kostur er og í síðasta lagi átta vikum fyrir fyrirhugaðan fæðingardag barns hyggist hann nýta sér rétt til fæðingarorlofs.

Vilji foreldrar breyta áður tilkynntum upphafsdegi fæðingarorlofs ber þeim að tilkynna það vinnuveitanda þremur vikum fyrir hinn nýja fyrirhugaða upphafsdag fæðingarorlofs.

Starfsmaður sem hyggst nýta sér rétt til foreldraorlofs skal tilkynna það vinnuveitanda eins fljótt og kostur er og í síðasta lagi sex vikum fyrir fyrirhugaðan upphafsdag orlofs.

Tilkynning skal vera skrifleg

Tilkynning um töku fæðingarorlofs- og/eða foreldraorlofs á að vera skrifleg og skal þar tilgreina fyrirhugaðan upphafsdag orlofsins, lengd og tilhögun. Þá skal vinnuveitandi árita tilkynningu um móttökudagsetningu og afhenda starfsmanninum afrit hennar.

Vinnuveitandi getur lagt til aðra tilhögun

Ef vinnuveitandi getur ekki fallist á óskir starfsmanns um tilhögun fæðingarorlofs skal hann að höfðu samráði við starfsmann leggja til aðra tilhögun innan viku frá móttökudagsetningu tilkynningar. Skal það gert skriflega og ástæður tilgreindar fyrir breyttri tilhögun.

Ef samkomulag næst ekki milli starfsmanns og vinnuveitanda um töku fæðingarorlofs á starfsmaður ávallt rétt á að taka fæðingarorlof sitt í einu lagi frá þeim upphagsdegi sem starfsmaður ákveður.

Tilkynning vinnuslysa og atvinnusjúkdóma

Atvinnurekanda ber að tilkynna Vinnueftirliti ríkisins um vinnuslys svo hægt sé að leggja mat á aðstæður og atvik í tengslum við vinnuslys.

Tímalengd og launagreiðslur

Lengd veikindaréttar starfsmanns ræðst af þeim kjarasamningi sem um starf hans gildir. Hér að neðan eru dregin saman ákvæði kjarasamninga sem áhrif hafa á lengd veikindaréttar og hvaða laun ber að greiða á veikindatímabili.

Trúnaðarmannanámskeið

Samkvæmt kjarasamningum skal trúnaðarmönnum á vinnustað gefinn kostur á að sækja svokölluð trúnaðarmannanámskeið sem miða að því að gera þá hæfari í starfi.

Trúnaðarskylda

Samkvæmt almennum reglum er starfsmaður bundinn trúnaðarskyldu gagnvart vinnuveitanda sínum meðan hann er í ráðningarsambandi.

Óheimilt að vinna gegn hagsmunum fyrirtækis

Starfsmanni er óheimilt að vinna gegn hagsmunum vinnuveitandans og veita öðrum eða hagnýta sér upplýsingar sem verulegu máli skipta fyrir starfsemi fyrirtækisins.

Starfsmanni þarf að hafa verið gert ljóst eða mátt vita að um trúnaðarupplýsingar sé að ræða.

Óheimilt að taka þátt í samkeppnisrekstri

Starfsmaður má ekki koma sér í þá stöðu að hann lendi í samkeppni við vinnuveitanda sinn.

Hefji starfsmaður starfsemi eða störf í samkeppni við vinnuveitandann felur það í sér alvarlegt brot á trúnaðarskyldum sem heimilar fyrirvaralausan brottrekstur án undangenginnar aðvörðunnar.

Meginregla að trúnaðarskylda endi við starfslok

Trúnaðarskyldan fellur niður við starfslok, (lok uppsagnarfrests) nema um annað sé samið sérstaklega í ráðningarsamningi, eða leiði af ákvæðum laga (t.d. atvinnuleyndarmál).

Tryggingagjald

Um tryggingagjald gilda lög nr. 113/1990.

Tryggingagjald er lagt á allar tegundir launa og þóknana fyrir störf sem eru skattskyld skv. lögum um tekju- og eignarskatt.

Allt mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð telst sem stofn til útreiknings tryggingagjalds.

Tryggingagjald er innheimt í staðgreiðslu og skiptist í almennt tryggingagjald og atvinnutryggingagjald.

Markaðsgjald og gjald í Ábyrgðasjóð launa er innheimt með tryggingagjaldi og er hluti þess heildargjalds sem innheimt er.

Sjá nánar á heimasíðu ríkisskattstjóra.

Tækjastjórnendur

Tækjastjórnendur falla ásamt bifreiðastjórum, öðrum er hópbifreiðastjórum, undir 16. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar, enda starfi þeir á tækjum sem krefjast vinnuvélaréttinda eða aukinna ökuréttinda.

Tölvupóstur

Um tölvupóst og netnotkun starfsmanna gilda reglur nr. 837/2006 um rafræna vöktun.

Einkatölvupóstur

Með einkatölvupósti er átt við tölvupóst sem sendur er eða móttekin með vél- eða hugbúnaði vinnuveitanda, en varðar hvorki hagsmuni hans né þá starfsemi sem hann rekur.

Einkatölvupóstur er nánar tiltekið sá póstur sem:

(i) auðkenndur er sem einkamál í efnislínu eða er að öðru leyti þannig að augljóst sé að um einkatölvupóst sé að ræða, eða;

(ii) vistaður er í sérstakri möppu á vinnustað í tölvupóstkerfi sem er auðkennd sem einkamál eða ef að öðru má ráða að hún hafi þannig efni til að geyma.

Má skoða einkatölvupóst?

Óheimilt er að skoða einkatölvupóst nema brýna nauðsyn beri til s.s. vegna tölvuveiru eða sambærilegs tæknilegs atviks.

Einungis er heimilt að skoða tölvupóst starfsmanns tilviksbundið ef grunur er uppi um brot starfsmanns gegn trúnaðar- eða vinnuskyldum.

Starfsmaður á rétt á að vera viðstaddur

Þegar tölvupóstnotkun er skoðuð skal þess gætt að gera starfsmanni fyrst grein fyrir því og veita honum færi á að vera viðstaddur slíka skoðun nema þess sé enginn kostur vegna alvarlegra veikinda starfsmannsins.

Geti starfsmaður ekki verið viðstaddur skoðunina skal veita honum færi á að tilnefna annan mann í sinn stað.

Starfsmaður má eyða einkatölvupósti

Starfsmaður á rétt á því að fá að eyða eða taka afrit af þeim tölvupósti sem ekki tengist starfsemi vinnuveitandans.

Loka skal pósthólfi við starfslok

Eigi síðar en tveimur vikum frá starfslokum skal loka pósthólfi starfsmanns.

Rafræn vöktun og tölvupóstur

Fari fram rafræn vöktun innan fyrirtækis í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi innan þeirra heimilda sem lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og reglur nr. 837/2006 heimila skal starfsmanni tilkynnt eftir því sem við á hvernig farið skuli með einkatölvupóst og annan tölvupóst innan fyrirtækisins.

Tölvuvinna

Um vinnu við tölvu gilda reglur nr. 498/1994 um skjávinnu.

Lágmarkskröfur

Vinnuumhverfi starfsmanns sem vinnur við skjá, s.s. tölvan sjálf, mús, prentari, stóll og borð kallast verkstöð og skal hún uppfylla þær lágmarkskröfur sem tilgreindar eru í reglunum og viðauka sem þeim fylgja.

Framkvæma skal úttekt

Vinnuveitendur skulu sjá til þess að gerð sé úttekt á verkstöðvum í því skyni að meta hvaða áhrif þær hafa á starfsmenn með tilliti til öryggis, hollustu og hugsanlega áhættu fyrir sjón og gera viðeigandi ráðstafanir til að ráða bót á ástandinu, sé þess þörf.

Sérstök gleraugu

Í 9. gr. reglnanna og sérstöku skýringargagni sem þeim fylgja (bls. 6) er fjallað um augn- og sjónvernd starfsmanna og kostnaðarþátttöku vinnuveitanda við kaupa á sérstökum gleraugum til skjávinnu.

Uppfinningar starfsmanna

Fjallað er um uppfinningar starfsmanna í lögum nr. 72/2004. Lögin ná til uppfinninga sem unnt er að fá einkaleyfi fyrir hér á landi.

Atvinnurekandi getur krafist framsals

Ef starfsmaður hefur komið fram með uppfinningu sem er þáttur í starfi hans getur atvinnurekandi krafist framsals réttarins yfir uppfinningunni til sín enda sé hagnýting hennar á starfssviði atvinnurekandans.

Atvinnurekandinn hefur sama rétt þótt hagnýting uppfinningarinnar sé ekki á starfssviði sínu ef uppfinning starfsmannsins tengist tilteknu verkefni sem atvinnurekandinn hefur falið honum.

Starfsmaður á rétt á sanngjörnu endurgjaldi

Ef atvinnurekandi öðlast rétt til uppfinningar starfsmanns á starfsmaðurinn rétt á sanngjörnu endurgjaldi, jafnvel þótt um annað hafi verið samið, nema verðmæti uppfinningarinnar fari ekki fram úr því sem ætla má með sanngirni að starfsmanninum beri að inna af hendi með tilliti til heildarkjara hans.

Ef starfsmaðurinn er ráðinn til að vinna að uppfinningum má semja um að sanngjarnt endurgjald fyrir uppfinningu felist í ráðninagarkjörum starfsmannsins einvörðungu.

Uppgjör launa við starfslok

Þegar starfsmaður lætur af störfum hjá vinnuveitanda, hvort sem er með samkomulagi eða við lok uppsagnarfrests, þarf að gera upp laun, uppbætur og áunnið orlof.

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

Lög nr. 151/2006 um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum gilda um þau fyrirtæki þar sem starfa að jafnaði a.m.k. 50 starfsmenn á innlendum vinnumarkaði.

Markmið laganna er að tryggja rétt starfsmanna til upplýsinga og samráðs í fyrirtækjum og stuðla að því að fulltrúar starfsmanna og fyrirtækja vinni í anda samvinnu við tilhögun og framkvæmd upplýsingagjafar og samráðs, að teknu tilliti til hagsmuna beggja aðila.

Hvaða upplýsingar á að veita?

Vinnuveitendur skulu veita fulltrúum starfsmanna upplýsingar um:

(i) nýliðna þróun og horfur varðandi starfsemi og fjárhagsstöðu fyrirtækisins,

(ii) stöðu, skipulag og horfur í atvinnumálum í fyrirtækinu og um allar ráðstafanir sem fyrirsjáanlegar eru, einkum ef atvinnuöryggi er ógnað, og;

(iii) ákvarðanir sem líklegt er að leiði til verulegra breytinga á skipulagi vinnunnar eða á ráðningarsamningum starfsmanna, þar með taldar ákvarðanir sem eru byggðar á ákvæðum laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og hópuppsagnir.

Fundur með starfsmönnum

Fulltrúum starfsmanna skal gefast kostur á samráði með því að eiga fund með vinnuveitanda og fá viðbrögð frá honum við því áliti sem þeir kunna að setja fram. Jafnframt skal vinnuveitandi gera fulltrúum starfsmanna grein fyrir ástæðum viðbragða sinna.

Takmörkun á upplýsingarétti

Atvinnurekanda er þó ekki skylt að veita fulltrúum starfsmanna upplýsingar eða að hafa við þá samráð ef upplýsingarnar eru samkvæmt hlutlægum viðmiðum þess eðlis að það geti valdið alvarlegu tjóni eða röskun á starfsemi fyrirtækisins.

Þá er atvinnurekanda heimilt að binda upplýsingar sem hann veitir fulltrúum starfsmanna trúnaði á grundvelli lögmætra hagsmuna fyrirtækisins.

Sjá einnig samkomulag SA og ASÍ um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum aftast í kjarasamningum.

Uppsagnarfrestur

Uppsagnarfrestur starfsmanna er mislangur eftir því hvert starfssvið þeirra er og hvaða kjarasamningur gildir um störf þeirra. Við mat á lengd uppsagnarfrests þarf að gæta að nokkrum þáttum:

Uppsagnarvernd fæðingarorlofslaga

Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 144/2020 vernda:

Uppsögn - veikindi

Samkvæmt meginreglu vinnuréttar og kröfuréttar leysir uppsögn starfsmenn og vinnuveitendur, undan skyldum sínum samkvæmt ráðningarsambandi, að loknum uppsagnarfresti.

Veikindaréttindi eru meðal þeirra réttinda og skyldna sem falla niður við ráðningarslit. Frá þessari meginreglu eru þó vissar undantekningar og fjallað nánar um það hér á vefnum í umfjöllun um brottfall veikindaréttar.

Uppsögn launaliðar

Kjarasamningar kveða á um lágmarkskjör launafólk í viðkomandi starfsgrein. Óheimilt er að greiða lægri laun er samið hefur verið um í kjarasamningum.

Uppsögn yfirvinnu

Segja þarf upp fastri yfirvinnu

Ef föst yfirvinna er umsamin í ráðningarsamningi eða hefur verið föst og regluleg það lengi að telja má að hún sé orðin hluti fastra kjara starfsmanns þá verður greiðslu fyrir yfirvinnu ekki felld niður nema að undangenginni uppsögn.

Sami uppsagnarfrestur

Meginreglan er sú að sami uppsagnarfrestur sé í tilviki uppsagna á yfirvinnu og almennt við uppsagnir.

Í kjarasamningum SA og Samiðnar (gr. 2.2.2.) og SA og VM (gr. 2.2.2.) er sérákvæði um uppsögn yfirvinnu. Hafi verið unnin reglubundin yfirvinna í tvo mánuði eða meira ber að tilkynna fyrirhugaðar breytingar þar á með minnst tveggja vikna fyrirvara. Fyrirvari er háður því að ekki sé um óviðráðanlegar orsakir að ræða en efnisskortur telst í þessu sambandi ekki til óviðráðanlegra orsaka.

Útkall

Útkall er skilgreint sem „óvænt röskun á frítíma starfsmanns“.

Það telst ekki útkall þegar yfirvinna er boðuð með fyrirvara. Þá er hún hvorki óvænt né ófyrirséð.

Því síður telst það vera útkall þegar listi er hengdur upp og starfsmönnum boðið að skrá sig til yfirvinnu. Í því tilviki er ekki um kvaðningu til vinnu að ræða.

Þegar í hlut á verkafólk eða verslunarmenn þarf einnig að hafa hliðsjón af ákvæðum í aðalkjarasamningum SA og Starfsgreinasambandsins / Eflingar um heil og hálf dagvinnulaun og ákvæði gr. 2.2.4. í kjarasamningi SA og VR / LÍV um lágmarksgreiðslu fyrir vinnu á laugar- og sunnudögum.

Sjá nánar um útkall í umfjöllun um vinnutíma.

Útkall

Með útkalli er átt við óvænta röskun á frítíma starfsmanns þegar hann er kallaður til vinnu eftir að venjubundnum vinnudegi er lokið. Réttur til greiðslu vegna útkalls tekur mið af því óhagræði sem felst í því að þurfa að yfirgefa heimili sitt eftir að dagvinnu lýkur og einskorðast því við þau tilvik þegar starfsmaður, sem er kvaddur til vinnu, þarf að mæta á tiltekinn vinnustað, sbr. dóm Félagsdóms í máli nr. 1/2022 .

Útreikningur veikindaréttar

Lagareglur um veikindarétt er annars vegar að finna í lögum nr. 19/1979 , sem ná til verkafólks í landi, og hins vegar sjómannalögum nr. 35/1985 .

Útsendir starfsmenn: Frá íslandi

Rétturinn til að veita þjónustu yfir landamæri á EES svæðinu er einn af hornsteinum EES samningsins. Jafnt einstaklingar sem lögaðilar, með atvinnurekstur í heimalandi sínu, geta boðið upp á og veitt þjónustu í öðru ríki innan EES án sérstakra leyfa. Þjónustan kann þó að vera tilkynningarskyld.

Útsendir starfsmenn: Til íslands

Rétturinn til að veita þjónustu yfir landamæri á EES svæðinu er einn af hornsteinum EES samningsins. Jafnt einstaklingar sem lögaðilar, með atvinnurekstur í heimalandi sínu, geta boðið upp á og veitt þjónustu í öðru ríki innan EES án sérstakra leyfa. Þjónustan kann þó að vera tilkynningarskyld.

Vakta- og hlutavinnufólk

Vaktavinnufólk vinnur sér inn orlofsdaga (sumarfrí) í hlutfalli við vinnuframlag eins og aðrir starfsmenn. Sérstök umfjöllun er um vetrarfrí vaktavinnumanna vegna vinnu á rauðum dögum.

Vaktavinna

Ef vinnuveitandi þarf að skipuleggja reglubundna vinnu utan dagvinnutímabils getur verið hentugt að beita ákvæðum kjarasamnings um vaktavinnu. Er þá heimilt að greiða vaktaálag fyrir vinnu utan dagvinnutímabils í stað yfirvinnu. Vaktavinna er t.d. algeng á veitinga- og gististöðum, í ferðaþjónustu, umönnunarstörfum, akstri hóp- og flutningabifreiða, öryggisþjónustu og í iðnaði.

Vaktmenn

Starfsmenn við dag- og næturvörslu í fyrirtækjum, stofnunum og skipum við hvers konar eftirlitsstörf falla undir 23. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar.

Veikindi

Gerður er greinarmunur á því hvort starfsmaður veikist áður en til orlofstöku kemur eða hvort hann veikist eftir að orlof er hafið .

Veikindi barna

Í kjarasamningum SA er ákvæði um rétt starfsmanna til launa í fjarvistum vegna veikinda barna.

Verkstjóri

Verkstjórar eru sérstakir trúnaðarmenn atvinnurekanda gagnvart starfsmönnum, sem þeir stjórna fyrir hönd atvinnurekanda.

Sérstök staða verkstjóra gagnvart atvinnurekanda er m.a. skilgreind í inngangskafla kjarasamnings SA og Verkstjórasambands Íslands.

Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er verkstjóri hver sá maður sem á vegum atvinnurekanda hefur með höndum verkstjórn og eftirlit með starfsemi í fyrirtæki eða hluta þess. Verkstjóri ber sérstakar skyldur samkvæmt lögunum vegna vinnuverndar og öryggis starfsmanna. Sjá nánar 20. - 23. gr. laganna.

Verktakar / launamenn

Vegna þess mikla munar sem er á stöðu launþega og verktaka (einstaklingsverktaka) verður að gera skýran greinarmun á ráðningarsamningum og verksamningum og þekkja mögulegar afleiðingar þess ef ágreiningur um eðli samnings kemur til kasta dómstóla eða skattyfirvalda.

Vernd trúnaðarmanna

Trúnaðarmaður nýtur skv. 11. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur sérstakrar verndar gegn uppsögnum. Óheimilt er að segja trúnaðarmanni upp vegna starfa hans sem trúnaðarmanns og hann skal einnig sitja fyrir um að halda starfi sínu ef fækka þarf starfsmönnum í fyrirtæki.

Vetrarfrí vaktavinnumanna

Tvenns konar fyrirkomulag er viðhaft þegar kemur að launum vaktavinnumanna fyrir vinnu á almennum frídögum og stórhátíðardögum, þ.e. „rauðum dögum".

Vetrarfrí vaktavinnustarfsfólks

Vetrarfrí eru nefndir þeir frídagar sem vaktavinnumenn ávinna sér vegna vinnu á „rauðum dögum“. Sjá hins vegar „vetrarorlof“ hér í A-Ö.

Mismunandi er milli kjarasamningi hvað gildir um vinnu á rauðum dögum og laun fyrir vinnu á þeim dögum:

A) Frí á rauðum degi

Vaktavinnumaður er í fríi á rauðum degi nema um annað hafi verið samið.

Komi hann til vinnu fær hann greitt yfirvinnukaup eða stórhátíðarkaup, eftir því sem við á.

B) Vinna á rauðum degi

Vaktavinnumaður vinnur rauða daga eftir því sem tilgreint er í vaktskrá.

Hann fær dagvinnukaup með vaktaálagi fyrir vinnu sína.

Hann fær að auki allt að 12 vetrarfrídaga á ári til að mæta því að hann skilar dagvinnuskyldu sinni á frídögum.

Þetta fyrirkomulag gildir t.d. á hótelum og veitingahúsum.

Sjá nánar um vetrarfrí vaktavinnumanna.

Vetrarorlof

Vetrarorlof er sá hluti orlofs sem veittur er utan sumarorlofstímabils.

Samkvæmt almennum kjarasamningum SA ber að veita 20 daga orlof að sumri og er heimilt að veita orlof umfram það að vetri.

Ef atvinnurekandi óskar þess að starfsmaður taki færri en 20 orlofsdaga að sumri á hann rétt á 25% álagi á það sem vantar á 20 dagana.

Taki starfsmaður t.d. einungis 16 sumarorlofsdaga að ósk atvinnurekanda fær hann einn orlofsdag til viðbótar að vetri.

Viðbótarlífeyrissparnaður

Starfsmönnum er heimilt að greiða viðbótarframlag í séreignarsjóð (viðbótarlífeyrissparnað).

Vinnuveitanda ber í þeim tilvikum að greiða 2% mótframlag enda sé framlag starfsmanns a.m.k. 2%.

Vinnuveitendur greiða framlag starfsmanns og eigið framlag mánaðarlega til þeirra sjóða sem starfsmenn hafa valið og gert samning við um ávöxtun sparnaðarins.

Lífeyrissjóðir og ýmis fjármálafyrirtæki taka við viðbótarlífeyrissparnaði, og er starfsmönnum frjálst að velja til hverra þeir greiða, að svo miklu leyti sem það fer ekki í bága við reglur einstakra sjóða.

Sjá frekari umfjöllun um viðbótarlífeyrissparnað.

Viðvörun

Sjá umfjöllun um viðvörun / aðvörun í umfjöllun um áminningar vegna riftunar ráðningar.

Vinna barna og unglinga

Um vinnu barna og unglinga („ungmenni“) er fjallað um í X. kafla laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Nánar er fjallað um vinnu barna og unglinga í reglugerð nr. 426/1999 .

Vinna í matar- og kaffitímum

Í kjarasamningum gilda mismunandi reglur um vinnu í matar- og kaffitímum.

Almenna reglan er sú að einungis skuli unnið í matar- og kaffitímum séu verkamenn fúsir til þess.

Álag ef unnið í matar- og kaffitímum

Ef unnið er í matar- og kaffitíma á starfsmaður rétt á tilteknu álagi sem er mismunandi eftir kjarasamningum.

Samkvæmt kjarasamningi SA við VR / LÍV, Rafiðnaðarsambandið, Samiðn og VM fær starfsmaður sem vinnur í matar- eða kaffitímum á dagvinnutímabili eða hluta af þeim vinnuna greidda með eftir-/yfirvinnukaupi eftir því sem við á.

Í kjarasamningi SA og SGS / Eflingar fær starfsmaður sem gerir slíkt hið sama kaup fyrir vinnutímann og hefðbundna dagvinnu auk 1/4 klst. fyrir hvern kaffitíma og eina klst. fyrir hvern matartíma, og skal það einnig gert, þótt skemur sé unnið.

Vinna við tölvu og sjónvernd

Um vinnu við tölvu og sjónvernd gilda reglur nr. 498/1994 um skjávinnu.

Vinnuskylda

Ein af meginskyldum launamanns er vinnuskyldan, þ.e. skylda hans til að inna vinnuframlag af hendi gegn greiðslu launa.

Brot á vinnuskyldu getur leitt til riftunar ráðningarsamnings, almennt að undangenginni áminningu.

Sjá nánar um skyldur starfsmanna og trúnað.

Vinnuslys

Hvað er vinnuslys?

Vinnuslys teljast þau óhöpp sem verða við framkvæmd vinnu.

Þau slys teljast ekki vinnuslys sem:

1. hljótast af athöfnum slasaða sjálfs sem ekki standa í neinu sambandi við vinnuna eða framkvæmd hennar,

2. gerast á athafnasvæði fyrirtækis nema meira komi til,

3. gerast í frítíma stafsfólks t.d. í matartíma, þótt þau eigi sér stað innan veggja fyrirtækisins, nema þau séu í tengslum við framkvæmd vinnunnar eða vegna aðstæðna á vinnustað,

4. hljótast af áflogum á vinnustað eða gáska.

Hver er veikindarétturinn?

Starfsmaður á auk áunnins veikindaréttar rétt á þrem mánuðum á dagvinnulaunum.

Sjá nánar um slys og tilkynningu vinnuslysa.

Vinnustaðanámssjóður

Vinnustaðanámssjóður veitir styrki til fyrirtækja og stofnana vegna vinnustaðanáms og starfsþjálfunar sem er skilgreindur hluti af starfsnámi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla.

Um sjóðinn gilda lög nr. 71/2012 um vinnustaðanámssjóð.

Rannís annast umsýslu sjóðsins og má nálgast nánari upplýsingar og umsóknareyðublað á heimasíðu Rannís.

Vinnustaðasamningur

Vinnustaðasamningur er samkvæmt 4. mgr. 5. gr. Laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur er kjarasamningur sem tvö eða fleiri stéttarfélög standa að fyrir félagsmenn sína.

Vinnustaðaskírteini

Vinnustaðaskírteini eru skírteini sem atvinnurekanda í tilteknum atvinnugreinum ber að leggja starfsmönnum sínum til með upplýsingum um hlutaðeigandi starfsmann og atvinnurekanda.

Starfsmenn skulu bera skírteinin á sér og eftirlitsfulltrúa er heimilt að heimsækja vinnustaðinn. Skal hann tilkynna fulltrúa atvinnurekanda fyrst um komu sína og haga eftirliti þannig að sem minnst röskun verði fyrir starfsemina.

Sjá nánar www.skirteini.is.

Vinnustöðvun

Vinnustöðvun í skilningi laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur er verkbann atvinnurekenda og verkföll þegar launamenn leggja niður venjuleg störf sín að einhverju eða öllu leyti í því skyni að ná tilteknu sameiginlegu markmiði, sbr. 19. gr. laganna.

Aðgerðir eins og yfirvinnubönn, hægagangur, ráðningarbönn og fjöldauppsagnir geta talist til verkfalls séu þær gerðir í sameiginlegum tilgangi.

Vinnutímastytting 2019 - 2022

Í kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins 2019 var samið um styttingu vinnutíma eða sérstaka heimild til viðræðna innan fyrirtækis um vinnutímastyttingu. Ákvæði kjarasamninga SA eru því mismunandi og mikilvægt að greina á milli hópa:

Vinnutímastytting VR-LÍV

Vinnutímastytting verslunar- og skrifstofufólks tekur gildi 1. janúar 2020. Kynna ber útfærslu styttingar fyrir 1. desember 2019.

Vinnutími iðn- og tæknifólks samræmdur 1. febrúar 2024

Dagvinnutími skv. kjarasamningum iðnaðarmanna verður samræmdur í 36 virkar vinnustundir á viku frá og með 1. febrúar 2024.

Virk - Starfsendurhæfingarsjóður

Virk - Starfsendurhæfingarsjóður starfar á grundvelli laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingasjóða nr. 60/2012.

Allir vinnuveitendur greiða iðgjald í sjóðinn sem er 0,13% af heildarlaunum. Gjaldið var lækkað tímabundið í 0,10% vegna áranna 2016 og 2017.

Þjónusta Virk miðar að því að virkja einstaklinga með skerta starfsgetu til þátttöku á vinnumarkaði. Sjá nánar á heimasíðu Virk Starfsendurhæfingarsjóðs.

Virkur vinnutími

Virkur vinnutími er vinnutími án neysluhléa, þ.e. sá tími sem starfsmaður er við störf.

Fullt starf telst almennt vera 37,08 virkar vinnustundir á viku eða 37 klst. og 5 mín. (40 klst. að frádregnum 5 * 35 mín. í neysluhlé).

Virkur vinnutími í verslunum er 35 klst. og 50 mín. (38,75 klst. að frádregnum 5 * 35 mín í neysluhlé) og hjá skrifstofufólki og sölumönnum 35 klst. og 30 mín. (36,75 klst. að frádregnum 5 * 15 mín.).

Sjá nánar um vinnutíma.

Virkur vinnutími iðn- og tæknifólks 1. apríl 2020

Í kjarasamningum SA og félaga iðnaðarmanna var breytt skilgreiningu greidds vinnutíma 2020. Í stað þess að greiða 8 klst. á dag og 40 klst. á viku var frá 1. apríl 2020 einungis greitt fyrir „virkan vinnutíma“. Greiðsla fyrir kaffitíma á dagvinnutímabili féll niður og tímakaup í dagvinnu hækkaði á móti.

Vímuefnapróf

Engin sérstök ákvæði eða reglur er að finna í löggjöf um töku sýna hjá starfsmönnum fyrirtækja og stofnana í þeim tilgangi að kanna hvort þeir séu undir áhrifum ávana- eða fíkniefna.

Vímuefnapróf eru algeng hér á landi sem og í nágrannalöndum okkar, þar er yfirleitt ekki heldur að finna lagareglur um slík próf starfsmanna, heldur grundvallast prófin á samningsákvæðum (ráðningarsamningi eða kjarasamningi).

Ótvírætt samþykki

Forsenda vímuefnaprófa er að starfsmaður veiti ótvírætt samþykki sitt fyrir því að undirgangast slíkt próf enda sé hann meðvitaður um hvaða afleiðingar það kann að hafa að neita að mæta í vímuefnapróf eða falla á slíku prófi.

Í dómum Hæstaréttar í málum nr. 695/2014 og 130/2015 var talið að starfsmaður hefði veitt ótvírætt samþykki sitt fyrir því að undirgangast vímuefnapróf með því að skrifa undir ráðningarsamning þar sem slík skylda var lögð á hann.

Þá var talið að vinnuveitandanum hefði verið heimilt að víkja starfsmanninum sem féll á vímuefnaprófi fyrirvaralaust úr starfi (rifta ráðningarsamningnum) þar sem í ráðningarsamningnum kom fram að það varðaði fyrirvaralausri brottvikningu úr starfi að vera undir áhrifum áfengis, annarra vímuefna eða lyfja þegar komið væri til starfa eða neyta áfengis, annarra vímuefna eða lyfja við störf.

Persónuverndarlögin gilda

Öll meðferð upplýsinga úr vímuefnaprófum verður að fara eftir ákvæðum persónuverndarlaga.

Í ljósi þessa þarf að gæta að áreiðanleika vímuefnaprófanna og gæta meðalhófs við öflun upplýsinga, þ.e. að einungis sé aflað upplýsinga um ólögmæta lyfjanotkun starfsmanns sem hafa þýðingu fyrir starf hans.

Yfirborgun / bónus

Kjarasamningar SA eru lágmarkskjarasamningar. Það þýðir að óheimilt er að greiða lægra kaup en þar er kveðið á um, sbr. 1. gr. laga um starfskjör launafólks nr. 55/1980 .

Yfirvinna

Yfirvinna utan dagvinnutímabils
Yfirvinna er sá vinnutími sem skilað er utan dagvinnutímabils eins og það er skilgreint í kjarasamningi, sjá umfjöllun um dagvinnu (sbr. þó eftirvinnukaup verslunarmanna og vaktavinnu ).

Yfirvinna iðn- og tæknifólks 1 & 2

Yfirvinna iðn- og tæknifólks var um langt skeið verið greidd með tímakaupi sem samsvarar 1,0385% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu.

Þjónusta utan bakvakta

Í kjarasamningum SA og stéttarfélaga iðnaðarmanna eru ákvæði um þjónustu utan bakvakta með fjarlausnum og símhringingum. Greiða skal starfsmanni þóknun vegna þess ónæðis sem hlýst af því að sinna þjónustu í frítíma.

Þungar byrðar

Um þungar byrðar gilda reglur nr. 499/1994 um öryggi og hollustu þegar byrðar eru handleiknar.

Ökumannskort

Bílstjórar sem aka bifreiðum sem falla undir reglugerð um aksturs- og hvíldartíma ökumanna skulu hafa ökumannskort auk gildra ökuréttinda. Samkvæmt 16. kafla um bifreiðastjóra og 17. kafla um hópbifreiðastjóra í kjarasamningi SA og SGS / Eflingar á starfsmaður, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, rétt á endurgreiðslu kostnaðar vegna lögbundinnar endurnýjunar ökumannskorts.

Ökutækjastyrkur

Með ökutækjastyrk er almennt átt við fasta, mánaðarlega greiðslu sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni vegna notkunar eigin bifreiðar í þágu atvinnurekandans á grundvelli notkunarsamnings. Sjá dæmi um notkunarsamning undir Form/Eyðublöð hér á vinnumarkaðsvefnum.

Öryggisnefnd

50 starfsmenn eða fleiri

Í fyrirtækjum þar sem eru 50 starfsmenn eða fleiri skal stofna öryggisnefnd og kjósa starfsmenn tvo fulltrúa úr sínum hópi og atvinnurekandi tilnefnir tvo fulltrúa. Um störf öryggisnefnda er fjallað í II. kafla laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerð nr. 920/2006.

Uppsagnarvernd

Fulltrúar starfsmanna í öryggisnefndum njóta uppsagnarverndar með sama hætti og trúnaðarmenn, sbr. 9. gr. laga nr. 46/1980.

Sjá nánar um öryggistrúnaðarmenn- og verði.

Öryggistrúnaðarmenn og –verðir

Um öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði gilda 4. – 10. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 og reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum.