Vinnumarkaður - 

23. febrúar 2023

Hvað þýðir verkbann?

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Hvað þýðir verkbann?

ENGLISH BELOW

Polski poniżej

Aðildarfyrirtæki SA hafa nú samþykkt tillögu samtakanna um verkbann með 94,73% greiddra atkvæða. Hefði hvert fyrirtæki haft eitt atkvæði væri verkbannið samþykkt með rúmlega 80% atkvæða. Meirihluti aðildarfyrirtækja SA eru lítil og meðalstór fyrirtæki. Nýafstaðin atkvæðagreiðsla um verkbann endurspeglar því vilja og einurð breiðs hóps atvinnurekenda af öllum stærðum þvert á atvinnugreinar.

Að öllu óbreyttu tekur verkbannið gildi kl. 16:00 mánudaginn 6. mars 2023.

Til hverra nær verkbannið?

Verkbannið nær til félaga í Eflingu, sem starfa á félagssvæði Eflingar og sinna störfum sem falla undir almennan kjarasamning eða veitinga- og gistihúsasamning SA og Eflingar. Fyrirtæki hafa ekki val um þátttöku í verkbanni, frekar en í tilviki verkfalla. Slíkt felur í sér brot á 18. gr. vinnulöggjafarinnar.

SA veitir nauðsynlegar undanþágur frá verkbanninu.

Hvernig takmarkar verkbann tjón?

Verkbann er neyðarúrræði atvinnurekenda til að bregðast við skæruverkföllum með það að markmiði að lágmarka tjón atvinnulífsins og samfélagsins af verkföllum. Verkföll Eflingar í olíudreifingu og öðrum greinum munu innan fárra daga hafa gríðarleg áhrif á samfélagið allt. Skortur á eldsneyti hefur áhrif á flutning aðfanga og afurða og getur leitt til stöðvunar fjölda fyrirtækja um land allt.

Verkbann þrýstir á Eflingu að ganga til viðræðna við SA um gerð kjarasamninga á sömu nótum og nánast öll önnur stéttarfélög á almenna vinnumarkaðnum hafa nú þegar samið um.

Hvað hefur SA boðið?

Félagsfólki Eflingar stóð til boða hækkun kauptaxta sem nemur 35.000 til 52.258 kr., auk launahækkunar 3 mánuði aftur í tímann. Þetta var samið um við yfir 90% af almennum vinnumarkaði í desember 2022. Þetta vildu SA að félagsfólk Eflingar fengi að greiða atkvæði um.

Viltu vita meira?

SA halda úti virkri upplýsingagjöf til aðildarfyrirtækja á sa.is, í rafrænum upplýsingapóstum auk reglulegra upplýsingafunda. Þá veita lögmenn SA ráðgjöf og upplýsingar í gegnum símaverið.

Hér getur þú fundið ítarlegri upplýsingar um verkbann.

Róum saman að stöðugleika

Það er einlæg von SA að ná samningum á sömu nótum og nánast öll önnur stéttarfélög á almenna vinnumarkaðnum hafa nú samið um.

Meginmarkmið þeirra er að tryggja grundvöll áframhaldandi lífskjarabata á komandi misserum. Með áherslu á að verja kaupmátt í samningi til skamms tíma var það ásetningur samningsaðila að skapa fyrirsjáanleika á miklum óvissutímum - fjölskyldum og fyrirtækjum til hagsbóta.

Það er sameiginleg ábyrgð SA og Eflingar að ná samningum.

ENGLISH VERSION

What does a lock-out mean?

Member associations of SA have now approved a proposal for a lock-out, a type of work stoppage, with 94,73% of votes cast. If every associated business had one vote, the lock-out would have been approved with over 80% of the votes cast. The majority of SA member associations are small and medium-sized businesses. This recent vote on the lock-out was supported by a broad group of employers of all sizes across many industries.

The lock-out will take effect on Monday, March 6 at 16:00 – unless collective agreements are reached, or a strike by Efling is called off.

To whom does the lock-out apply?

The lock-out applies to members of Efling who work in the Efling union area and perform duties covered by a collective agreement or a hospitality agreement between SA and Efling. Businesses do not have a choice in their participation in the lock-out, any more than in the case of strikes. Such would constitute a violation of article 18 of the labour law.

SA provides necessary exemptions from the lock-out.

How will the lock-out limit damages?

A lock-out is an emergency measure by employers to respond to guerrilla strikes with the aim to minimize damages to the economy and society from such strikes.

The announced strikes in oil distribution and other industries by Efling will have a huge impact on society within only a few days. Lack of fuel affects the transportation of goods and supplies which could shut down multiple businesses throughout the country.

The lock-out puts pressure on Efling to reach a collective agreement with SA on the same terms as all the other unions in the general labour market.

What has SA offered?

The members of Efling were offered a wage increase amounting to 35,000 to 52,258 ISK, plus wages dating back 3 months in time. The same terms were agreed upon by over 90% of the general labour market in December 2022. This is what SA wanted the members of Efling to vote on.

Let’s move together towards stability

SA sincerely hopes that an agreement can be reached on the same terms other unions in the general labour market have already agreed upon. The main goal then was to continue improving the standard of living and protect purchasing power. With a short-term contract, it was the intention of contracting parties to create predictability in times of great unpredictability – for the benefit of families and businesses.

It is the joint responsibility of SA and Efling to reach an agreement.

Do you want to know more?

SA will share relative information with its members on its website, in addition to holding meetings with companies affected by the lock-out and sending emails to member organisations.

SA lawyers also provide advice and information through its call centre.

You can find further information on the lock-out here.

Co oznacza lokaut?

Firmy będące członkami SA zaakceptowały propozycję związku o lokaucie przez 94,73% oddanych głosów. Jeśli każda firma miałaby jeden głos, lokaut zostałby zaakceptowany ponad 80% głosów. Większość członków SA stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Niedawne głosowanie o lokaucie odzwierciedla więc wolę i determinację dużej grupy pracodawców, różnej wielkości, niezależnie od branży.

Lokaut zacznie obowiązywać o godz. 16:00 w poniedziałek 6 marca – o ile nie dojdzie do zawarcia umów zbiorowych lub odwołania strajku Eflingu do tego czasu.

Kogo obowiązuje lokaut?

Lokaut obejmuje członków Eflingu, zatrudnionych w rejonie działania związku i wykonujących prace podlegające pod ogólne umowy zbiorowe lub umowę SA i Eflingu dla branży hotelowej i gastronomicznej. Firmy nie mogą samodzielnie podejmować decyzji w sprawie udziału w lokaucie, podobnie jak w przypadku strajku. Stanowiłoby to naruszenie art. 18 ustawy o związkach zawodowych i sporach pracowniczych.

SA udziela niezbędnych zwolnień od lokautu.

W jaki sposób lokaut ogranicza szkody?

Lokaut stanowi nadzwyczajny środek pracodawców do reagowania na strajki w celu ograniczenia wynikających z nich szkód dla życia gospodarczego i społeczeństwa.

Przewidywane strajki Eflingu w dystrybucji oleju napędowego oraz w innych branżach mogą w ciągu kilku dni mieć ogromny wpływ na całe społeczeństwo. Brak paliwa rzutuje na dostawy zaopatrzenia i wyrobów oraz może doprowadzić do zatrzymania wielu przedsiębiorstw w całym kraju.

Lokaut stanowi środek nacisku na Efling, żeby zacząć negocjować z SA podpisanie umów zbiorowych porównywalnych do tych, które zawarły już niemal wszystkie inne związki zawodowe w sektorze prywatnym.

Co oferowało SA?

Członkom Eflingu oferowano podwyżkę wynagrodzenia od 35 000 do 52 258 kr. oraz waloryzację wypłat do 3 miesięcy wstecz. Takie porozumienie zawarto z ponad 90% zatrudnionych w sektorze prywatnym w grudniu 2022. SA chciało, żeby członkowie Eflingu mieli możliwość zagłosowania w tej kwestii.

Dążmy razem do stabilności

SA ma szczerą nadzieję zawarcia umów porównywalnych do podpisanych obecnie z niemal wszystkimi innymi związkami zawodowymi w sektorze prywatnym. Ich głównym celem jest zapewnienie dalszego polepszenia warunków życiowych w nadchodzących latach. Poprzez nacisk na ochronę siły nabywczej w krótkoterminowej umowie założeniem stron było zapewnienie przewidywalności w czasach wielkiej niepewności – z korzyścią dla rodzin i przedsiębiorstw.

Zawarcie umów stanowi wspólną odpowiedzialność SA i Eflingu.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

SA przekazuje na bieżąco informacje do swoich organizacji członkowskich na stronie sa.is, przez wiadomości przekazywane elektronicznie oraz przez regularnie organizowane spotkania informacyjne.

Ponadto prawnicy SA udzielają informacji i porad przez call center.

W tym miejscu można znaleźć dokładniejsze informacje o lokaucie.

Tengt frétt

Árétting: Þátttaka fyrirtækja í verkbanni ekki valkvæð
Lesa meira

Tengt frétt

Þetta þarft þú að vita um kjaradeiluna
Lesa meira

Samtök atvinnulífsins