12. desember 2022

Brú að bættum lífskjörum fyrir 80.000 manns

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Brú að bættum lífskjörum fyrir 80.000 manns

English further down

Poleruj dalej

Kjarasamningar 2022 - 2024

Skammtímakjarasamningur hefur verið undirritaður milli SA og VR, LÍV og samflots iðnaðarmanna. Samningurinn gildir frá 1. nóvember 2022 til 31. janúar 2024.

Með undirritun samningsins í dag hefur SA samið við stærstu félögin á almennum vinnumarkaði sem samanstanda af meira en 80 þúsund manns, en líkt og kunnugt er náðust samningar milli SA og SGS í síðustu viku. Efling stendur ein utan sáttar og sem fyrr standa vonir til að ná samningum við þau fyrr en síðar.

Markmið fyrrnefndra samninga er að styðja við kaupmátt launafólks og brúa bil yfir í nýjan langtímasamning í anda Lífskjarasamningsins. Þar var áhersla lögð á að tryggja efnahagslega velsæld og aukna verðmætasköpun, bæta lífskjör og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta.

Tveir stefnumarkandi samningar

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA er að vonum ánægður með árangurinn eftir þrotlausa vinnu allra samningsaðila undanfarið:

„Samningar Samtaka atvinnulífsins við SGS annars vegar og VR, LÍV og samflot iðnaðarmanna hins vegar munu byggja undir áframhaldandi lífskjarabata og endurnýja stöðugleika. Það er tilgangurinn og það verkefni sem við höfum verið að fást við, beggja vegna samningaborðsins, síðustu vikur og mánuði,“

segir Halldór.

Þá telur hann samningana draga úr óvissu og minnka líkur á vaxtahækkunum. Í samningunum eru tvær ólíkar leiðir farnar sem geta orðið stefnumarkandi fyrir framhaldið. Annars vegar var samið um sérstakar hækkanir lægstu taxta og hins vegar út frá almennum prósentuhækkunum.

Ég lít svo á að við séum hér búin að gera tvo stefnumarkandi samninga. Bæði upp á framhaldið hjá okkur og fyrir aðra á vinnumarkaði. BHM hefur talað fyrir því að fara hraðar í sína samninga en áður og ég tel að það væri jákvætt skref sem gæti þýtt að við séum að fara inn í nýtt ár með góðan frið á vinnumarkaði, “

segir Halldór að lokum.

Grundvöllur fyrirsjáanleika á óvissutímum

Meginviðfangsefni skammtímasamninganna er að verja þann árangur sem náðst hefur á liðnum árum og tryggja grundvöll áframhaldandi lífskjarabata á komandi misserum. Í ljósi krefjandi efnahagslegra aðstæðna, sem einkum hafa einkennst af mikilli verðbólgu og vaxtahækkunum, er mikilvægt að samningar aðila vinnumarkaðarins hafi þau skýru markmið að styðja við kaupmátt og að jafnvægi náist sem fyrst í hagkerfinu. Með áherslu á að verja kaupmátt í samningi til skamms tíma er það ásetningur samningsaðila að skapa fyrirsjáanleika á miklum óvissutímum - fjölskyldum og fyrirtækjum til hagsbóta. Þá hafa stjórnvöld gefið fyrirheit um tilteknar aðgerðir í tengslum við skammtímasamninga, ekki síst til að styrkja stöðu þeirra sem minnst hafa.

Hluti af samkomulagi aðila er tímasett viðræðuáætlun sem er ætlað að láta samning taka við af samningi og tryggja með því samfellu milli Lífskjarasamningsins frá 2019 og nýs langtímasamnings. Í því felst mikilvægt framlag til að stuðla að efnahagslegum stöðugleika. Aðilar hafa komið sér saman um þau meginatriði sem horfa þarf til við þá vinnu og sammælst um að þegar verði hafist handa við undirbúning þeirra viðræðna. Markmiðið er að tryggja áframhaldandi kaupmáttaraukningu launafólks þegar óvissutímabili lýkur og að samningur taki við af samningi.

Hér má sjá kynningu á samningnum

Bridging a Better Standard of Living for over 80 thousand Employees

A short-term collective agreement has been signed by The Confederation of Icelandic Enterprise (SA) on the one hand and The Store and Office Workers’ Union (VR), The Commercial Federation of Iceland (LÍV), and a coalition between various unions of skilled industrial workers (samflot iðnaðarmanna) on the other. The agreement is in effect between November 1, 2022, and January 31, 2024.

Upon signing this agreement SA has successfully negotiated with the largest unions in the private market, which include over 80 thousand employees. An agreement with The Federation of General and Special Workers in Iceland (SGS) was reached last week. SA has yet to reach an agreement with Efling Union but hopes to do so quickly.

The objective of these agreements is to support purchasing power and to bridge a gap while a new long-term agreement is being negotiated in the spirit of The Standard of Living Agreement. There, the emphasis was on securing economic prosperity and value creation, improving the standard of living, and creating conditions for lower interest rates.

Two Leading Agreements 

Halldór Benjamín Þorbergsson, the director of SA, is pleased with the results after immense work on behalf of all negotiating parties:

“The agreements between SA and SGS on the one hand, and VR, LÍV and the coalition of industrial workers on the other, will lay the groundwork for continued improvement in the standard of living and economic stability. That is the whole purpose and the assignment we have been working on on both sides of the negotiating table these past weeks and months.” Halldór says.

Halldór also believes that the agreements reduce uncertainty as well as the likelihood of further interest rate hikes by the Central Bank. These agreements provide two different examples that could become a basis for future negotiations, fixed amount increases for the lowest rates and percentage increases for other groups.

“In my view we have made two agreements that will pave the way, both for us and for others in the labour market. BHM has talked about closing their agreements earlier than before and I believe that would be a positive step, which could mean that we are entering the New Year with a peaceful labour market.”

Predictability in Uncertain Times 

The main objective of these short-term agreements is to defend the gains that have been made in recent years and to lay a solid foundation for a still higher standard of living. Considering tough economic circumstances, characterized by high inflation and climbing interest rates, it is vital that labour market agreements are designed to support purchasing power and to rebalance the economy as quickly as possible. By emphasizing the protection of purchasing power in a short-term agreement it is the hope of the negotiating parties that some predictability is provided in times of great uncertainty, to the benefit of companies and households alike. In addition, the authorities have indicated that certain measures will be taken, in relation to these short-term agreements, specifically to strengthen the position of lower income households.

An important part of this agreement is a negotiation timeline. The aim is to reach continuity between The Standard of Living agreement from 2019 and a new long-term agreement. Such an agreement will be a vital contribution towards renewed economic stability.

The negotiating parties have a mutual understanding of the challenges that need to be resolved to facilitate a new long-term agreement. Preparations for those discussions are already underway. The goal of a new long-term agreement will be, as before, to create conditions for increased purchasing power once economic uncertainty subsides, as well as continuity between agreements.

Pomost do lepszego standardu życia dla 80 tysięcy Pracowników

Tymczasowe tłumaczenie

Krótkoterminowy układ zbiorowy został podpisany przez Konfederację Przedsiębiorstw Islandzkich (SA) z jednej strony oraz Związek Pracowników Sklepów i Biur (VR), Federację Handlową Islandii (LÍV) oraz koalicję między różnymi związkami z drugiej strony wykwalifikowani pracownicy przemysłowi (samflot iðnaðarmanna). Umowa obowiązuje od 1 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Po podpisaniu tej umowy SA pomyślnie wynegocjowała na rynku prywatnym, które zrzeszają ok. 80 tys. pracowników. W zeszłym tygodniu osiągnięto porozumienie z Federacją Pracowników Ogólnych i Specjalnych w Islandii (SGS). SA nie osiągnęła jeszcze porozumienia z Efling Union, ale ma nadzieję, że zrobi to szybko.

Celem tych umów jest wsparcie siły nabywczej i wypełnienie luki podczas negocjacji nowej długoterminowej umowy w duchu Umowy o standardzie życia. Tam nacisk położono na zapewnienie dobrobytu gospodarczego i tworzenie wartości, poprawę standardu życia i stworzenie warunków do niższych stóp procentowych.

Dwie wiodące umowy

Halldór Benjamín Þorbergsson, dyrektor SA, jest, co zrozumiałe, zadowolony z rezultatów ogromnej pracy w imieniu wszystkich negocjujących stron:

„Umowy te poprawią standard życia i zwalczą inflację. To jest cel. To jest zadanie, nad którym pracowaliśmy po obu stronach stołu negocjacyjnego przez ostatnie tygodnie i miesiące”. — mówi Halldór.


Halldór uważa również, że porozumienia zmniejszają niepewność i prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych przez NBP. Umowy te zawierają dwa przykłady dalszych negocjacji, podwyżki o stałą kwotę i podwyżki procentowe.

„Moim zdaniem zawarliśmy dwie umowy, które utorują drogę zarówno nam, jak i innym osobom na rynku pracy. BHM mówił o wcześniejszym zamknięciu umów i uważam, że byłby to pozytywny krok, który mógłby oznaczać, że wchodzimy w Nowy Rok ze spokojnym rynkiem pracy”.

Przewidywalność w niepewnych czasach

Głównym celem tych krótkoterminowych porozumień jest obrona zdobyczy osiągniętych w ostatnich latach i stworzenie solidnych podstaw pod jeszcze wyższy standard życia. Biorąc pod uwagę trudne warunki gospodarcze, charakteryzujące się wysoką inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, niezwykle ważne jest, aby umowy dotyczące rynku pracy były zaprojektowane tak, aby wspierać siłę nabywczą i jak najszybciej przywracać równowagę gospodarki. Akcentowanie ochrony siły nabywczej w umowie krótkoterminowej jest nadzieją negocjujących stron na pewną przewidywalność w czasach dużej niepewności, z korzyścią zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych. Ponadto władze wskazały, że zostaną podjęte pewne działania w odniesieniu do tych umów krótkoterminowych, w szczególności w celu wzmocnienia pozycji gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Ważną częścią tej umowy jest harmonogram negocjacji. Celem jest osiągnięcie ciągłości pomiędzy umową The Standard of Living z 2019 roku a nową umową długoterminową. Taka umowa będzie istotnym wkładem w odnowioną stabilność gospodarczą.

Negocjujące strony wzajemnie rozumieją wyzwania, które należy rozwiązać, aby ułatwić zawarcie nowego długoterminowego porozumienia. Przygotowania do tych rozmów już trwają. Celem nowej długoterminowej umowy będzie, tak jak dotychczas, stworzenie warunków do zwiększenia siły nabywczej po ustąpieniu niepewności gospodarczej oraz ciągłości między umowami.

Samtök atvinnulífsins