03. desember 2022

Brú að bættum lífskjörum

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Brú að bættum lífskjörum

English further down

Poleruj dalej

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður SA, Aðalsteinn Leifsson, ríkissáttasemjari, Vilhjálmur Birgisson, formaður SGS og Guðbjörg Kristmundsdóttir, varaformaður SGS, handsala brú að bættum lífskjörum.

Skammtímakjarasamningur hefur verið undirritaður milli SA og SGS. Markmið samningsins er að styðja við kaupmátt launafólks og brúa bil yfir í nýjan langtímasamning í anda Lífskjarasamningsins. Þar var áhersla lögð á að tryggja efnahagslega velsæld og aukna verðmætasköpun, bæta lífskjör og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta.

Meginviðfangsefnið er að verja þann árangur sem náðst hefur á liðnum árum og tryggja grundvöll áframhaldandi lífskjarabata á komandi misserum.

Í ljósi krefjandi efnahagslegra aðstæðna, sem einkum hafa einkennst af mikilli verðbólgu og vaxtahækkunum, er mikilvægt að samningar aðila vinnumarkaðarins hafi þau skýru markmið að styðja við kaupmátt og að jafnvægi náist sem fyrst í hagkerfinu.

Með áherslu á að verja kaupmátt í samningi til skamms tíma er það ásetningur samningsaðila að skapa fyrirsjáanleika á miklum óvissutímum - fjölskyldum og fyrirtækjum til hagsbóta.

Hluti af samkomulagi aðila er tímasett viðræðuáætlun sem er ætlað að láta samning taka við af samningi og tryggja með því samfellu milli Lífskjarasamningsins frá 2019 og nýs langtímasamnings. Í því felst mikilvægt framlag til að stuðla að efnahagslegum stöðugleika.

Aðilar hafa komið sér saman um þau meginatriði sem horfa þarf til við þá vinnu og sammælst um að þegar verði hafist handa við undirbúning þeirra viðræðna. Markmiðið er að tryggja áframhaldandi kaupmáttaraukningu launafólks þegar óvissutímabili lýkur og að samningur taki við af samningi.

Hér má sjá kynningu á samningnum

Bridging a Better Standard of Living

A temporary collective agreement has been signed between The Confederation of Icelandic Enterprise (SA) and The Federation of General and Special Workers in Iceland (SGS). The objective of this collective agreement is to support purchasing power and bridge a gap during a period of uncertainty, while a new long-term agreement is being negotiated. A new long-term agreement will be in the spirit of the former collective agreement (2019 - 2022), Lífskjarasamningur, where the emphasis was on securing economic prosperity and value creation, improving living standards and creating conditions for lower interest rates.

The main objective is to defend the gains that have been made in recent years and to lay a solid foundation for a still higher standard of living.

The current economic climate, with high inflation and rising interest rates, presents challenges for companies and households alike. In such an environment it is important that labour market agreements have the aim of securing purchasing power and rebalancing the economy.

With an emphasis on protecting purchasing power with a short-term agreement, some predictability is provided in times of much uncertainty, to the benefit of households as well as companies.

An important part of this agreement is a negotiation timeline. The aim is to reach continuity between The Standard of Living agreement from 2019 and a new long-term agreement. Such an agreement will be a vital contribution towards renewed economic stability.

The negotiating parties have a mutual understanding of the challenges that need to be resolved to facilitate a new long-term agreement. Preparations for those discussions are already underway. The goal of a new long-term agreement will be, as before, to create conditions for increased purchasing power once economic uncertainty subsides, and continuity between agreements.

Pomost do lepszego standardu życia

Tymczasowe tłumaczenie

Tymczasowy układ zbiorowy został podpisany pomiędzy Konfederacją Przedsiębiorstw Islandzkich (SA) a Federacją Pracowników Ogólnych i Specjalnych w Islandii (SGS). Celem i celem tych układów zbiorowych pomiędzy jest wsparcie siły nabywczej pracowników i wypełnienie luki w okresie niepewności, podczas gdy negocjowana jest nowa umowa długoterminowa. Ta długoterminowa umowa będzie w duchu poprzedniego układu zbiorowego (2019-2022), a mianowicie Lífskjarasamningur, w którym nacisk położono na zapewnienie dobrobytu gospodarczego, wzrostu i tworzenia wartości, poprawę standardu życia i stworzenie warunków, w których stopy procentowe mogłyby zostać obniżone .

W świetle obecnych wyzwań gospodarczych, wysokich wskaźników inflacji i wzrostu stóp procentowych niezwykle ważne jest, aby porozumienia rynku pracy miały jasno określony cel i wspierały siłę nabywczą, która docelowo pomoże zrównoważyć gospodarkę.

Dzięki zwiększonemu naciskowi na krótkoterminową ochronę siły nabywczej, Umowa zapewni przewidywalność w czasach dużej nieprzewidywalności, z korzyścią dla każdego gospodarstwa domowego i korporacji.

Ważną częścią porozumienia jest harmonogram negocjacji, którego celem jest zastąpienie tego porozumienia, zapewniając przepływ stabilności między porozumieniem dotyczącym rynku pracy z 2019 r. a nowym porozumieniem długoterminowym. Strony uzgodniły już główne warunki, które będą stanowić podstawę negocjacji po ich rozpoczęciu; zapewnienie ciągłej siły nabywczej członków związku i pracowników po zakończeniu okresu nieprzewidywalności, a tym samym promowanie stabilności gospodarczej.

Samtök atvinnulífsins