Vinnumarkaður - 

03. Apríl 2003

Konur sækjast síður eftir stjórnunarstörfum

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Konur sækjast síður eftir stjórnunarstörfum

Konur eru almennt jafn góðir eða ívið betri stjórnendur en karlar en sækjast hins vegar mun síður eftir stjórnunarstörfum. Þær eru samviskusamari og liprari í samskiptum en bundnari af fjölskyldu og heimili. Þær hafa minni tengsl utan fyrirtækis, eiga erfiðar með að taka gagnrýni og eru lengur að taka ákvarðanir en karlmenn. Loks virðast konur endast ívið betur í starfi og vera ívið metnaðarfyllri. Þetta eru helstu niðurstöður könnunar SA meðal aðildarfyrirtækja sinna á ólíkum kostum og göllum kvenna og karla sem stjórnenda. Spurningarnar voru samdar í samráði við Jafnréttisráð. Aðspurð hvort þau hafi hug á að fjölga konum í stjórnunarstöðum segja ívið fleiri fyrirtæki já en nei, en langflest svara því til að þau velji hæfasta einstaklinginn hverju sinni.

Konur eru almennt jafn góðir eða ívið betri stjórnendur en karlar en sækjast hins vegar mun síður eftir stjórnunarstörfum. Þær eru samviskusamari og liprari í samskiptum en bundnari af fjölskyldu og heimili. Þær hafa minni tengsl utan fyrirtækis, eiga erfiðar með að taka gagnrýni og eru lengur að taka ákvarðanir en karlmenn. Loks virðast konur endast ívið betur í starfi og vera ívið metnaðarfyllri. Þetta eru helstu niðurstöður könnunar SA meðal aðildarfyrirtækja sinna á ólíkum kostum og göllum kvenna og karla sem stjórnenda. Spurningarnar voru samdar í samráði við Jafnréttisráð. Aðspurð hvort þau hafi hug á að fjölga konum í stjórnunarstöðum segja ívið fleiri fyrirtæki já en nei, en langflest svara því til að þau velji hæfasta einstaklinginn hverju sinni.

Oft er talað um ólíka kosti og galla kynjanna sem stjórnenda, meðan sumir segja engan mun þeirra í milli. Samtök atvinnulífsins könnuðu á dögunum afstöðu forstöðumanna (og -kvenna) aðildarfyrirtækja sinna til kvenna sem stjórnenda, og þá um leið til karla í samanburðinum. Spurningarnar voru samdar í samráði við Jafnréttisráð.

Konur sækjast síður eftir stjórnunarstörfum
Aðspurðir hvort konur sæktust síður eftir stjórnunarstörfum sögðu 34% svarenda svo vera, 22% sögðu konur sækjast jafnmikið og karlar eftir stjórnunarstörfum en 5% að þær sæktust meira eftir stjórnunarstörfum. 38% svarenda sögðu spurninguna ekki eiga við. Ef undan eru skilin svör þeirra fyrirtækja sem sögðu spurninguna ekki eiga við um sig, þá svara 56% því til að konur sækist síður eftir stjórnunarstörfum, 35% að þær sækist jafnmikið eftir þeim og karlar og 8% að konur sækist meira en karlar eftir stjórnunarstörfum.


 

Meiri munur í stærstu fyrirtækjunum
Þá er athyglisvert að ef svörin eru skoðuð í samhengi við stærð fyrirtækja þá fer hlutfall þeirra sem segja konur síður sækjast eftir stjórnunarstöðum hækkandi með aukinni stærð fyrirtækjanna. Hæst er hlutfallið meðal stærstu fyrirtækjanna, með fleiri en 200 starfsmenn, en 40 svör bárust frá fyrirtækjum að þeirri stærð. Eitt þeirra segir spurninguna ekki eiga við, eða 2,5%, en 72,5% fyrirtækjanna segja konur síður sækjast eftir stjórnunarstörfum en karlar. 25% segja þær sækjast jafnmikið eftir stjórnunarstörfum en ekkert stærstu fyrirtækjanna 40 segir konur sækjast meira en karlar eftir stjórnunarstöðum.

Ívið betri reynsla af kvenstjórnendum
Samkvæmt könnuninni er reynslan af konum í stjórnunarstörfum ívið betri en af körlum. Aðspurðir hvernig konur hefðu reynst sem stjórnendur svöruðu flestir að þær hefðu reynst jafnvel og karlar, eða 51%. 11% sögðu þær hafa reynst betur en karla en 5% verr. 31% svarenda höfðu enga reynslu af kvenstjórnanda.

Ráða hæfasta einstaklinginn hverju sinni
Þá voru svarendur spurðir hvort þeir hefðu hug á að fjölga konum í stjórnunarstöðum í sínu fyrirtæki. Ívið fleiri svöruðu spurningunni játandi en neitandi, eða 14% og 11%, en langflestir svarenda sögðust velja hæfasta einstaklinginn hverju sinni, eða 47%. 27% sögðu spurninguna ekki eiga við.

Konur samviskusamari, bundnari af heimili…
Loks var beðið um svör við ýmsum spurningum um möguleg vandamál sem oftar virtust koma upp hjá konum en körlum og að sama skapi hvort hvort konur hefðu eitthvað fram yfir karla, þar sem spurt var um sömu atriði. Við túlkun á þessum svörum ber að hafa í huga að ekki var spurt opinna spurninga og því ekki víst að þau endurspegli í öllum tilfellum það sem svarendur hefðu helst viljað koma á framfæri. Einungis var hægt að velja tiltekna svarmöguleika, en sem fyrr segir voru spurningarnar og svarmöguleikarnir samdir í samráði við Jafnréttisráð. Þess ber ennfremur að geta að nær allir þeirra sem enga reynslu sögðust hafa af kvenstjórnanda (31%) slepptu þessum spurningum.

Niðurstöðurnar eru um margt fróðlegar þótt fátt komi ef til vill á óvart. Þannig eru konur samviskusamari og liprari í samskiptum en bundnari af fjölskyldu og heimili. Þær hafa minni tengsl utan fyrirtækis, eiga erfiðar með að taka gagnrýni og eru lengur að taka ákvarðanir en karlmenn. Loks virðast konur endast ívið betur í starfi og vera ívið metnaðarfyllri stjórnendur en karlmenn.

(Smellið á töfluna)

Könnunin var gerð í mars. Spurningar voru sendar til 1330 aðildarfyrirtækja Samtaka atvinnulífsins. Svör bárust frá tæplega 600, eða rúmlega 44% aðspurðra.


 

Samtök atvinnulífsins