Undirbúningur gengur vel fyrir álver á Bakka við Húsavík

Alcoa mun síðar í þessum mánuði leggja fram hjá Skipulagsstofnun tillögu að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum vegna álvers á Bakka við Húsavík með um 250.000 tonna framleiðslugetu á ári. Þetta var meðal þess sem kom fram á fjölmennum borgarafundi sem sveitarfélagið Norðurþing stóð fyrir á Húsavík, fimmtudaginn 3. apríl. Á fundinum kynntu fulltrúar Norðurþings, Landsnets, Landsvirkjunar, HRV og Alcoa undirbúning og stöðu mála varðandi fyrirhugað álver á Bakka við Húsavík. Áætlað er að álver á Bakka skapi 600 - 700 störf á Norðurlandi, um 1000 störf á landinu öllu og umtalsverð útflutningsverðmæti fyrir þjóðarbúið. Ljóst er að bygging álvers á Bakka myndi hafa mjög jákvæð áhrif á Norðurlandi og efla hagvöxt.

Á fimmta hundrað manns mættu á fundinn á Hótel Húsavík og ljóst að áhugi er mikill fyrir verkefninu sem kallar á mjög mikla uppbyggingu á Húsavík og í nágrannasveitarfélögum. Í máli Tryggva Finnsonar, framkvæmdastjóra Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga kom m.a. fram að verði bygging álvers við Bakka að veruleika sé áætlað að íbúum í Norðurþingi muni fjölga um allt að 1.400 þar af um allt að 1.100 á Húsavík og í næsta nágrenni. Aldurssamsetning íbúa muni færast nær landsmeðaltalinu og fjölgun barna á skólaaldri til 18. ára aldurs geti orðið á bilinu 225-250. Allt þetta kalli á um 400-450 nýjar íbúðir, 15-20 þúsund fermetra af nýjum iðnaðarlóðum og 8-10 þúsund fermetra af nýjum verlsunar- og þjónustulóðum.

Húsavík 1

Norðurþing sendi frá sér fréttatilkynningu eftir fundinn í gær þar sem helstu atriði sem þar komu fram voru tekin saman. Tilkynninguna má lesa hér að neðan:

"Í máli Bergs Elíasar Ágústssonar, sveitarstjóra Norðurþings, kom fram að undirbúningsvinna fyrir álver á Bakka sé í fullum gangi. Meðal annars sé nýtt svæðisskipulag vegna fyrirhugaðrar nýtingar háhitasvæða í Þingeyjarsýslum í höfn og hafi verið samþykkt af viðkomandi sveitarstjórnum og staðfest af umhverfisráðherra. Í skipulaginu er meðal annars fjallað um verndun og nýtingu háhitasvæða og háspennulínur á öllu skipulagssvæðinu. Forhönnun og frumkostnaðaráætlun vegna stækkunar Húsavíkurhafnar er lokið. Siglingamálastofnun vinnur nú að gerð hafnarlíkans fyrir höfnina. Hjá sveitarfélaginu er nú meðal annars unnið að nauðsynlegum breytingum á staðsetningu iðnaðarlóða í aðalskipulagi og í sumar verður unnið að fornleifarannsóknum á Bakka.

Árni Jón Elíasson hjá Landsneti sagði fyrirtækið hafa lagt fram tillögu að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum háspennulína frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka. Auk þess sé í undirbúningi að styrkja núverandi meginflutningsnet raforku á Norðausturlandi með það fyrir augum að tengja nýjar virkjanir og álver á Bakka öruggri tengingu við landsnetið.

Árni Gunnarsson hjá Landsvirkjun fór yfir rannsóknir á háhitasvæðunum á Þeistareykjum, í Bjarnarflagi, Kröflu og Gjástykki. Fram kom í máli hans að rannsóknarboranir lofi góðu og niðurstaðna úr þeim sé að vænta um næstu áramót. Mat á umhverfisáhrifum og aðalskipulag er tilbúið fyrir virkjun í Bjarnarflagi, tillaga að matsáætlun fyrir virkjun á Þeistareykjum er til umfjöllunar hjá Skipulagsstofnun og tillaga að matsáætlun fyrir stækkun Kröfluvirkjunar verður kynnt innan skamms.

Húsavík 2

Kristján Þ. Halldórsson, verkefnisstjóri samfélagsmála hjá Alcoa á Norðurlandi, kynnti stöðu mála fyrir hönd Alcoa. Í máli hans kom fram að Alcoa muni á næstu vikum leggja fram tillögu að matsáætlun fyrir álver á Bakka og hefja rannsóknir á umhverfisáhrifum. Í sumar verður meðal annars unnið að vistfræðirannsóknum, rannsóknum á dreifingu á útblæstri og rannsóknum á samfélagslegum áhrifum álvers. Einnig verður hleypt af stokkunum sjálfbærniverkefni í samvinnu við Landsvirkjun og Landsnet. Þar verður meðal annars horft til fenginnar reynslu af slíku verkefni sem unnið hefur verið að í tengslum við framkvæmdirnar á Austurlandi.

Alcoa vinnur samkvæmt áætlunum um að nýtt álver á Bakka nái fullum afköstum árið 2015. Lokaákvörðun um hvort fyrirtækið ræðst í byggingu álversins mun meðal annars ráðast af niðurstöðum rannsókna á virkjanlegri orku á svæðinu, orkuverði, niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum, hagkvæmniathugunum, tímaáætlunum og markaðsaðstæðum. Hversu mikil virkjanleg gufuorka er á svæðinu og orkuverð mun hafa úrslitaþýðingu varðandi byggingu og stærð álversins.

"Það er mikill áhugi á verkefninu hjá Alcoa og fyrirtækið ætlar að kanna til hlítar kosti þess að byggja næsta álver fyrirtækisins á Bakka. Mat á umhverfisáhrifum er mikilvægur liður í undirbúningsferlinu. Óskastaðan er að í framtíðinni verði næg orka tryggð til að hægt verði að nýta dýrmæta reynslu okkar frá Reyðarfirði til fullnustu með því að byggja álver af sömu stærð og Fjarðaál á Bakka. Þangað til það gerist vinnum við hins vegar eftir þeim upplýsingum sem við höfum um mögulega orku og byggjum matið á umhverfisáhrifum á þeim grunni," sagði Kristján.

Sjá nánar:

Glærur Tryggva Finnssonar