Vinnumarkaður - 

23. Júní 2011

Innanríkisráðherra á móti eigin yfirlýsingu

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Innanríkisráðherra á móti eigin yfirlýsingu

Samtök atvinnulífsins hafa í tengslum við kjarasamninga lagt áherslu á að hefja sem fyrst átak um samgönguframkvæmdir. Móta þarf nýja heildarstefnu um gjaldtöku á umferðina þar sem milduð eru áhrif hækkunar á innkaupsverði eldsneytis og þess í stað tekin upp innheimta fyrir notkun tiltekinna mannvirkja.

Samtök atvinnulífsins hafa í tengslum við kjarasamninga lagt áherslu á að hefja sem fyrst átak um samgönguframkvæmdir. Móta þarf nýja heildarstefnu um gjaldtöku á umferðina þar sem milduð eru áhrif hækkunar á innkaupsverði eldsneytis og þess í stað tekin upp innheimta fyrir notkun tiltekinna mannvirkja.

Ríkissjóður leggur hlutfallsleg gjöld á innkaupsverð eldsneytis og þegar innkaupsverðið hækkar þá eykst sömuleiðis skattheimtan. Með því að draga úr þessari gjaldtöku og taka þess í stað upp fast gjald þegar ekið er um tilteknar samgönguæðar má draga úr sveiflum á eldsneytisverði og jafnframt tryggja örugga og jafna innheimtu tekna til að standa undir framkvæmdum. Eftir því sem nýir orkugjafar s.s. metan, metanól og rafmagn halda innreið sína verður óhjákvæmilegt að taka upp annað kerfi gjalda á umferðina en nú er. Búist er við að gjaldtaka, sem byggir á notkun, verði allsráðandi erlendis eftir 5-10 ár. Svo verður einnig hér á landi og slíkt kerfi mun ná til landsins alls. Það er þjóðhagslega hagkvæmt að geta stýrt umferð með gjaldtöku þar sem mismunandi gjöld verða lögð á s.s. eftir umferðarþunga, þunga ökutækja, svæðum og tímabilum.

Með samstarfi stjórnvalda, aðila á vinnumarkaði, lífeyrissjóða, sveitarstjórna og annarra hagsmunaaðila á að vera unnt að finna leið til að skapa samstöðu um málið. Hafa verður í huga að nýjar arðbærar vegabætur treysta innviði landsins og skapa hundruð starfa. Þá auka framkvæmdirnar öryggi í umferðinni og spara þjóðfélaginu stórfé á ári hverju.

Til að koma atvinnulífinu af stað og til að unnt sé að auka kaupmátt fólks eins og lagður er grundvöllur að í kjarasamningunum er nauðsynlegt að auka fjárfestingar í hagkerfinu. Fullkomin samstaða ríkir um þetta milli samningsaðila og einnig er aukning hagvaxtar og fjárfestinga meginþáttur í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamningana sem dagsett er 5. maí en þar segir:

"Áfram verður unnið að útfærslu tillagna um vegaframkvæmdir á Suðvesturlandi og fjármögnun þeirra og er mikilvægt að samstaða náist um þau áform. Hér er um tugmilljarða framkvæmdir að ræða sem dreifast á nokkur ár, en fyrstu áfangar eru tilbúnir til útboðs. Stjórnvöld munu skipa starfshóp með fulltrúum SA, ASÍ, fjármálaráðuneyti og innanríkisráðuneyti er reyni til þrautar að finna útfærslur sem gera mögulegt að ráðast í umfangsmiklar samgönguframkvæmdir á Suðvesturlandi og eftir atvikum víðar, fjármagnaðar með sérstökum hætti. Niðurstaða verði fengin í þá vinnu fyrir lok maí."

Yfirlýsingin er gefin af ríkisstjórninni allri og einstök atriði hennar eru samin með vitund og vilja viðkomandi fagráðherra. Þannig hefur innanríkisráðherra sem fer með samgöngumálin samþykkt og jafnvel samið sjálfur þann hluta yfirlýsingarinnar sem um vegaframkvæmdirnar fjalla.

Nú hefur það komið skýrt fram á síðustu dögum að ráðherrann er á móti eigin yfirlýsingu og ætlar ekkert með hana að gera. Þá vaknar spurningin hvort ríkisstjórnin í heild og þingmenn hennar sætti sig við að ráðherrann geri alla ríkisstjórnina að ómerkingi.

Því verður vart trúað að svo fari. Verkstjórar stjórnarsamstarfsins hljóta að bregðast við og sjá til þess að innanríkisráðherra snúi af villu síns vegar. Takist það ekki er vart annar kostur en að fela öðrum að fara með samgöngumálin í ríkisstjórninni.

Sá kostur er einfaldlega ekki í boði að ríkisstjórnin standi ekki við yfirlýsingu sína.

Samtök atvinnulífsins